W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj też: Koronawirus: dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że podmiot, który ją otrzymał, będzie prowadzić działalność przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udziela uprawnionym pracodawcom subwencji przeznaczonej na cele bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Tarcza Finansowa z PFR).

Zgodnie z informacją z UOKiK wartość udzielonej pomocy w przypadku mikropożyczki i subwencji z PFR zawsze stanowi wartość nominalna mikropożyczki/subwencji finansowej, tj. kwota przyznana przedsiębiorcy. W przypadku umorzenia wartość pomocy nie podlega korekcie.

Otrzymane wsparcie, w postaci mikropożyczki lub subwencji z PFR, które nie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, nie powinno być wykazywane w formularzach Wn-D, INF-D-P ani INF-o-PP.

Mikropożyczka lub subwencja z PFR, która w całości lub w części została przeznaczona na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, zgłaszanych do dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, powinna być wykazana w poz. 53 formularza INF-D-P (w kwocie przeznaczonej na koszty płacy danej osoby niepełnosprawnej, za konkretny miesiąc).

Jednocześnie w przypadku, gdy kwota subwencji z PFR została przyznana przez organ udzielający pomocy z konkretnym przeznaczeniem na koszty płacy osoby niepełnosprawnej, pracodawca wykazuje ją dodatkowo w poz. 49 formularza INF-D-P i 5, 8 formularza INF-o-PP lub 4 formularza INF-o-PR. Jeśli kwota subwencji z PFR nie została przyznana wprost na cele wynagrodzeniowe, wystarczy wykazać jej wartość w poz. 53 formularza INF-D-P (w kwocie przeznaczonej na koszty płacy danej osoby niepełnosprawnej, za konkretny miesiąc).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jeśli pracodawca nie wykazał środków z mikropożyczki lub subwencji PFR, przeznaczonych na koszty płacy osób niepełnosprawnych we wniosku o dofinansowanie z PFRON (i załącznikach) powinien złożyć korektę.

Źródło: pfron.org.pl