Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich potencjalnych beneficjentów (czyli uprawnionych do ubiegania się o pomoc z funduszy unijnych) działania 2.3.4 programu „Inteligentny rozwój".

Ta część programu skierowana jest do mikro, małych i średnich firm, a służy dofinansowaniu projektów polegających na uzyskiwaniu ochrony praw własności przemysłowej (patenty, rejestracja wzorów), z zastrzeżeniem, że może to być tryb krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy, ale z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie (Al. Jana Pawła II 25), przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu. Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem www.poir.parp.gov.pl.

Warto podkreślić, że spotkanie wpisuje się w aktualnie trwający konkurs do tego działania. Nabór wniosków, który wystartował 18 lipca, będzie prowadzony do 20 stycznia przyszłego roku. Zgodnie z zasadami dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. zł., maksymalna nie może przekroczyć miliona zł. Natomiast maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.