Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów kończy prace koncepcyjne nad projektem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który wdraża przepisy unijne.

– W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do uzgodnień – poinformował wiceminister Wiesław Jasiński w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5706.

Jeden z posłów wypomniał MF, że według Najwyższej Izby Kontroli generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) nie ma wpływu na kontrole prowadzone przez inne podmioty i często nie ma wiedzy o ich wynikach. Izba miała też zastrzeżenia, jak z tych obowiązków wywiązują się inne instytucje. Chodzi m.in. o Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski czy urzędy kontroli skarbowej, które nadzorują podmioty zobowiązane do rejestracji transakcji o wartości 15 tys. euro i transakcji podejrzanych, np. banki.

Odpowiedzią na te zarzuty jest projekt przygotowywany przez ministerstwo, który zakłada m.in. lepszą koordynację kontroli. Kładzie on nacisk na szeroko rozumianą kooperację GIIF z jednostkami współpracującymi w kontrolowaniu instytucji obowiązanych.

GIIF skieruje kontrole innych jednostek nadzorujących na wskazane przez siebie obszary czy podmioty.