- Urodziłam się 4 czerwca 1959 r. Zostałam zwolniona z pracy za porozumieniem, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, które skończyło się 30 listopada 2016 r. Czy pracodawca mógł mnie zwolnić, czy też pozostawałam już w okresie ochronnym (na 4 lata przed emeryturą)?

Nie, w chwili rozwiązania umowy (30 listopada 2016 r.) czytelniczka nie była w wieku przedemerytalnym na podstawie art. 39 k.p. Ochrona przedemerytalna nie przysługiwała jej z dwóch powodów.

Po pierwsze, aktualny wiek emerytalny kobiety urodzonej 4 czerwca 1959 r. wynosi 62 lata i 2 miesiące. Czytelniczka osiągnie więc wiek emerytalny 4 sierpnia 2021 r. Ochroną przedemerytalną będzie zatem objęta dopiero od 4 sierpnia 2017 r. Na powyższe nie ma wpływu ustawa, która obniża wiek emerytalny, ponieważ wchodzi ona w życie dopiero 1 października 2017 r.

Po drugie, ochrona przedemerytalna nie przysługuje, jeżeli pracownik zgadza się na rozwiązanie umowy, czyli rozwiązuje umowę za porozumieniem stron. Ochrona przedemerytalna chroni jedynie osobę, której pracodawca wręcza wypowiedzenie umowy (czyli rozwiązuje umowę jednostronnie, bez zgody pracownika, z zachowaniem okresu wypowiedzenia).

Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy obniżającej wiek emerytalny (art. 28 ustawy nowelizującej) ochrona przedemerytalna będzie przysługiwała pracownicy od 4 sierpnia 2017 r. aż do momentu osiągnięcia wyższego wieku (tj. 62 lat i 2 miesięcy), czyli do 4 sierpnia 2021 r., mimo że będzie mogła przejść na emeryturę już w chwili osiągnięcia wieku obniżonego nową ustawą (czyli 4 czerwca 2019 r.). Zasada ta będzie miała zastosowanie do pracownicy zarówno wtedy, gdy 1 października 2017 r. będzie ona zatrudniona, jak i wówczas, gdy zostanie zatrudniona po tej dacie. Przyszły pracodawca czytelniczki będzie więc musiał liczyć się z tym, że po ukończeniu 60 lat będzie ona nadal objęta szczególną ochroną przed zwolnieniem.

Inaczej przedstawia się sytuacja osób, którym na 1 października 2017 r. jednocześnie:

- nie będzie przysługiwała ochrona,

- będzie im brakowało 4 lata lub mniej do osiągnięcia nowego, niższego wieku emerytalnego.

Zgodnie z art. 29 ustawy takie osoby będą objęte ochroną przez 4 lata, licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów (czyli do 1 października 2021 r.).

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch