Minister przedsiębiorczości i technologii wycenił usługi związane z tachografami. Projekt rozporządzenia z nowymi opłatami właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Wprowadza się nowy rodzaj opłaty wynikający z ustawy za zatwierdzenie badania eksploatacyjnego – w wysokości 4 tys. zł, oraz za wydanie certyfikatu podmiotu szkolącego – w wysokości 2 tys zł. Te stawki mają obowiązywać od stycznia 2019 r.

Czytaj także: W życie wchodzą zmiany w dwóch ustawach: o transporcie drogowym i o tachografach

Certyfikaty będą wydawane na czas nieokreślony. Ponoszone będą również opłaty za zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzeń, przeglądów i napraw tachografów. Opłaty te stanowić będą dochód budżetu państwa. Oczekuje się, że rocznie wydawanych będzie ok. 90 takich zezwoleń (w czterech pierwszych latach), a w kolejnych latach ok. 80 zezwoleń. Dochodem budżetu będą opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień dla technika warsztatu oraz opłaty za wydanie certyfikatu technika warsztatu i certyfikatu podmiotu szkolącego. Rocznie wydawanych ma być ok. 80 certyfikatów technika warsztatu i cztery certyfikaty podmiotu szkolącego.

Zmiany wymogła ustawa z lipca 2018 r. o tachografach. Wprowadziła precyzyjne przepisy dotyczące urządzeń i kary za przerabianie wskazań tachografów. Dotyczy blisko 120 tys. transportowców. ©?