W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Na przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT, którzy użytkują pojazdy wyłącznie w celach firmowych, zostały nałożone nowe obowiązki, natomiast dla wszystkich podatników użytkujących pojazdy w działalności gospodarczej i prywatnie zostały wdrożone ograniczenia dotyczące ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów.

Czytaj też:

Leasing drogiego auta: odsetki można rozliczyć w kosztach bez limitu

Limit leasingowy: drogi samochód opłaca się użytkować dłużej

Samochód w firmie - korzystne dla podatników objaśnienia MF ws. rozliczania wydatków na auta

Ministerstwo Finansów wyjaśniło jak rozliczać firmowy samochód

Zmiana limitu amortyzacji

Do końca grudnia 2018 r. przedsiębiorcy, którzy zakupili pojazd osobowy na firmę i zdecydowali się wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, mieli prawo do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych związanych z umorzeniem wartości początkowej pojazdu. Jeżeli wartość początkowa zakupionego pojazdu nie przekraczała:

- 20 000 euro – w przypadku pojazdów spalinowych lub hybrydowych lub

- 30 000 euro – w przypadku pojazdów elektrycznych

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– wówczas możliwe było ujmowanie odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości. Gdy wartość pojazdu osobowego była wyższa, podatnik miał prawo ująć w kosztach wyłącznie kwotę odpisu w proporcji odpowiadającej limitowi.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o PIT, kosztu uzyskania przychodu nie stanowią odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

- 225 000 zł – w przypadku pojazdów elektrycznych,

- 150 000 zł – w przypadku pozostałych pojazdów osobowych (spalinowych i hybrydowych).

Zatem od stycznia 2019 roku podatnik ma możliwość pomniejszania przychodu o koszty zużycia pojazdu osobowego do limitu 150 000 zł lub 225 000 zł. Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy posiadają w majątku trwałym pojazdy o wysokiej wartości początkowej.

Uwaga! Wyższy limit ujmowania odpisów amortyzacyjnych ma również zastosowanie dla pojazdów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 2019 r.

Przykład

Pan Tomasz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W lutym 2018 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych pojazd osobowy o wartości początkowej 120 000 zł. Z uwagi na obowiązujące wówczas przepisy, podatnik ujmował w kosztach odpisy amortyzacyjne zgodnie z limitem 20 000 euro. Czy od stycznia 2019 r. ma on możliwość ujęcia w kosztach odpisów amortyzacyjnych samochodu w pełnej wysokości?

Tak, z uwagi na zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych, od stycznia 2019 r. pan Tomasz ma prawo ujmować w kosztach odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego w pełnej wysokości.

Leasing operacyjny, najem

Przed 2019 r. umowy leasingu operacyjnego były niezwykle popularne wśród przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że koszty związane ze spłatą rat leasingowych nie były w żaden sposób limitowane.

Zatem niezależnie od wartości początkowej pojazdu podatnik miał możliwość ujmowania w kosztach podatkowych raty leasingu w całości.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził limit, ograniczając tym samym możliwość ujmowania wydatków dotyczących rat leasingowych samochodów osobowych w kosztach. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Jak wynika z przepisów, przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego, mają prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów rat leasingowych proporcjonalnie do wartości, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu (225 000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych). ?

Ograniczenie to dotyczy wydatków wynikających z umowy leasingu, a zatem w szczególności opłaty wstępnej, rat leasingowych dotyczących spłaty wartości początkowej pojazdu. Naliczone na fakturze koszty ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu OC nie podlegają powyższemu limitowi i ujmowane są w pełnej wysokości.

Uwaga! Limit 150 000 zł nie obejmuje pojazdów osobowych, co do których umowa leasingu została zawarta przed 2019 r., chyba że po 2018 r. nastąpiła zmiana jej warunków.

Przykład

Pani Małgorzata w 2019 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Wartość leasingowanego pojazdu osobowego wynosi 160 000 zł. Czy ma ona prawo ujmować w kosztach podatkowych faktury za raty leasingowe w całości?

Nie, z uwagi na zmiany w rozliczeniach pojazdów osobowych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu pani Małgorzata może ująć w kosztach uzyskania przychodów ratę leasingową proporcjonalnie do wartości, w której kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu.

Wydatki eksploatacyjne

Od 2019 r. nastąpiły również zmiany w księgowaniu wydatków eksploatacyjnych samochodów używanych w firmie. Do końca 2018 roku na gruncie podatku dochodowego nie obowiązywały ograniczenia dla samochodów będących w firmie środkami trwałymi lub używanymi na podstawie umowy leasingu. Przedsiębiorcy wydatki dotyczące pojazdów ujmowali w kosztach w pełnej wysokości. Jak natomiast wygląda to obecnie?

Paliwo, naprawy, myjnia

Od 2019 roku wydatki dotyczące zakupu paliwa do pojazdu, napraw czy myjni księgowane są w kosztach w zależności od przeznaczenia pojazdu, czyli sposobu jego wykorzystywania. Podatnicy, którzy wykorzystują samochód osobowy (leasingowany lub wprowadzony do ewidencji środków trwałych) w celach związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą, wydatki związane z pojazdem ujmują w kosztach w pełnej wysokości.

Uwaga! Aby możliwe było ujmowanie 100 proc. wydatków w kosztach uzyskania przychodu, podatnik obowiązany jest udowodnić, że pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej i nie jest wykorzystywany w innych celach.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT w przypadku podatników, którzy wykorzystują osobowy pojazd (leasingowany lub wprowadzony do ewidencji środków trwałych) do celów mieszanych (w działalności i prywatnie), możliwość ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów została ograniczona do 75 proc., co oznacza, że 25 proc. wydatku nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Ubezpieczenie OC i NNW...

Powyższy limit 75 proc. nie obejmuje natomiast wydatków poniesionych na zakup ubezpieczenia dobrowolnego samochodu osobowego OC oraz NNW. Niezależnie zatem od tego, czy pojazd służy celom mieszanym, czy związany jest wyłącznie z prowadzoną działalnością, wydatek na zakup polisy OC i NNW może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów w całości.

... oraz AC i GAP

O ile ubezpieczenia obligatoryjne pojazdów osobowych nie zostały objęte żadnym limitem, o tyle ubezpieczenia dobrowolne, takie jak AC czy GAP, już tak.

Art. 23 ust. 1 pkt 47 wskazuje, że za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się (...) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46 (innego, niż prywatne auto przedsiębiorcy niewprowadzone do ewidencji), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Gdy podatnik zdecyduje się na wykup takiej polisy, ma prawo ująć ją w kosztach uzyskania przychodów w całości, jeżeli wartość pojazdu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza 150 000 zł. W przeciwnym wypadku wartość kosztu należy wyliczyć proporcjonalnie.

Likwidacja kilometrówki

Do 2019 r. wykorzystywanie prywatnego pojazdu osobowego w działalności gospodarczej wiązało się z tym, że podatnik zobowiązany był do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego. Wówczas w kosztach podatkowych księgowane były wydatki zgodnie z limitem kilometrówki. Był on wyliczany poprzez porównanie faktycznej liczby przejechanych kilometrów w celach służbowych przemnożonej przez stawkę za 1 km a poniesionymi wydatkami związanymi z danym pojazdem. Wydatki związane z eksploatacją pojazdu do wysokości limitu stanowiły koszt podatkowy.

W styczniu 2019 r. obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki dla celów PIT w przypadku wykorzystywania prywatnego pojazdu w działalności został zlikwidowany. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 46 znowelizowanej ustawy o PIT przedsiębiorcy, którzy wykorzystują prywatny pojazd w celach związanych z działalnością gospodarczą, mają prawo do ujmowania w kosztach wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu oraz jego ubezpieczeniem w wysokości nieprzekraczającej 20 proc..

W przypadku czynnych podatników VAT kwota limitu liczona jest od kwoty netto z faktury powiększonej o VAT niepodlegający odliczeniu. Podatnicy zwolnieni z VAT do wyliczenia przyjmują się kwotę brutto z faktury.

Przykład

Pani Milena prowadzi działalność gospodarczą i użytkuje prywatny pojazd osobowy w celu dojazdu do klientów. Czy ma ona obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ujmowania wydatków związanych z pojazdem zgodnie z limitem kilometrówki?

Nie, od stycznia 2019 r. pani Milena nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT. Wydatki związane z wykorzystywaniem pojazdu może ująć w kosztach uzyskania przychodu do wysokości odpowiadającej 20 proc. tego wydatku.

—Sandra Maj, ekspert wFirma.pl