22 marca opublikowano projekt ustawy z 21 marca 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Jednym z obszarów objętych projektem są uproszczone uprzednie porozumienia cenowe (uAPA) oraz standardowe uprzednie porozumienia cenowe (APA). Projekt przewiduje przeniesienie do nowego aktu prawnego dotychczasowych uregulowań zawartych w dziale IIA ordynacji podatkowej „Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych" oraz uzupełnienie regulacji o możliwość zawierania uproszczonych porozumień cenowych.

Porozumienia cenowe są umowami zawieranymi z Ministerstwem Finansów, które dają podatnikowi potwierdzenie, że ceny stosowane w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi są cenami rynkowymi. Transakcje objęte APA mają zapewnione bezpieczeństwo w zakresie cen transferowych oraz nie mogą być przedmiotem kontroli przez organy.

Czytaj też:

Ceny transferowe - nowe prawo 2019: mniej firm napisze sprawozdania

Ceny transferowe: uproszczenie dokumentowania transakcji podmiotów powiązanych

Uproszczone – w szczególnych warunkach

Zgodnie z projektem, uproszczone porozumienia cenowe wydawane będą wyłącznie dla transakcji kontrolowanych dotyczących:

- zakupu usług o niskiej wartości dodanej lub

- ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub know -how.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Projekt zakłada, że uproszczone porozumienie cenowe nie zostanie wydane dla transakcji zakończonych przed dniem złożenia wniosku oraz w sytuacji, kiedy udział dochodów wnioskodawcy w przychodach uzyskanych w co najmniej dwóch latach podatkowych w okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych jest niższy niż 1 proc. Ponadto, uprzednie porozumienie cenowe nie będzie obowiązywało, jeżeli w dwóch pierwszych latach okresu, na jakie zostało wydane, udział dochodów w przychodach nie będzie na poziomie niższym niż 1 proc.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie wielu uproszczeń w zakresie uAPA, które będą polegać na:

- ograniczeniu zakresu informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego,

- możliwości składania oświadczeń zamiast przedstawienia znacznej liczby dokumentów;

- wprowadzeniu zryczałtowanej opłaty,

- jak najszybszym zakończeniu postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego, które powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wszczęcia,

- możliwości zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego na uprzednie porozumienie cenowe w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wydanie uproszczonego porozumienia cenowego i odwrotnej zmiany wniosków w przypadku, gdy zachodzą okoliczności umożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego;

- określeniu zasad kontroli prawdziwości przedstawianych informacji we wniosku.

Zakres wniosku

Projektodawca wskazuje elementy, jakie ma zawierać wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego. Są to:

- informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku, obejmującej zwięzły opis transakcji kontrolowanej z uzasadnieniem potrzeby zawarcia transakcji oraz kalkulację ceny transferowej,

- oświadczenie dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla transakcji kontrolowanej,

- opis korzyści ekonomicznych dla dokonania transakcji kontrolowanej,

- analizę porównawczą albo analizę zgodności albo oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy danych porównawczych ani analiz zgodności z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których mowa w art. 11f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo w art. 23r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. safeharbour na usługi o niskiej wartości dodanej).

- propozycję okresu obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego.

Okres obowiązywania

Okres obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego nie może być dłuższy niż trzy lata podatkowe, przy czym na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, uproszczone porozumienie cenowe może być odnawiane na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 3 lata podatkowe, jeżeli elementy uproszczonego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie.

Opłata

Wysokość opłaty od wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego oraz od wniosku o odnowienie uproszczonego porozumienia cenowego określono jako kwotę ryczałtową w wysokości 20 000 złotych.

Uprzednie porozumienie cenowe

Projekt wprowadza zmiany również w zakresie uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Do najważniejszych należy zaliczyć:

- możliwość złożenia wniosku o APA przez zagraniczny podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w Polsce,

- możliwość objęcia APA od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym złożony został wniosek,

- zlikwidowanie terminu ograniczającego możliwość złożenia wniosku o odnowienie APA,

- wprowadzenie terminu, przed którym nie można złożyć wniosku o odnowienie APA,

- ograniczenie przypadków, w których nie można starać się o APA, wyłącznie do sytuacji, w których postępowaniem lub kontrolą objęty jest którykolwiek rok z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy.

Przepisy zmieniające

Projekt ustawy przewiduje również zmianę w art. 15e ust. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą momentem, od którego stosowany jest przepis, jest rok poprzedzający rok podatkowy złożenia wniosku, a nie tylko rok podatkowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję, jak przewiduje przepis w dotychczasowym brzmieniu. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, proponowana zmiana ma na celu zrównanie sytuacji podatników, niezależnie od czasu trwania postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego. Konkludując jeżeli podatnik, złoży wniosek o uAPA bądź APA w roku 2019, to będzie to dotyczyć kosztów za rok 2018, bez względu na to, kiedy decyzja została wydana.

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Uproszczone porozumienie cenowe będzie dużym ułatwieniem dla podatników. Jedną z zalet uAPA jest wysokość opłaty, jaką należy uiść, w porównaniu do standardowej procedury (APA). Jednak wąski zakres uAPA nie obejmuje wielu limitowanych kosztów zgodnie z art. 15e ustawy o CIT, dlatego w wielu przypadkach podatnik będzie musiał skorzystać ze standardowej procedury APA.

Patrycja Szewczyk, Senior Associate, LTCA

Anna Kubicz, Partner Zarządzający LTCA