- Sąd pracy przyznał na moją rzecz od byłego pracownika odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez niego umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powołaniem się na ciężkie naruszenie przeze mnie podstawowych obowiązków wobec niego. Wyrok się uprawomocnił, ale były pracownik nie przedłożył mi świadectwa pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o orzeczeniu sądu. Co mogę zrobić w tej sytuacji? – pyta czytelnik.

Etatowiec może rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym m.in. wtedy, gdy pracodawca dopuścił się względem niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli angaż został zawarty na czas określony – za okres, do którego miał on trwać, nie więcej jednak niż za czas wypowiedzenia. Tak stanowi art. 55 § 11 k.p.

W razie jednak zakończenia współpracy w tym trybie bez uzasadnienia, ex-pracodawca ma prawo wystąpić przeciwko byłemu etatowcowi do właściwego sądu pracy o odszkodowanie w wysokości jego poborów za okres wypowiedzenia (przy umowie terminowej – za czas, do którego miała ona trwać, nie dłużej niż za okres wypowiedzenia).

Co istotne, w przypadku uwzględnienia powództwa pracodawcy nie ma zastosowania fikcja prawna o rozwiązaniu umowy o pracę przez zatrudniającego za wymówieniem (art. 611–2 k.p.).

W takiej sytuacji podwładny powinien w ciągu 3 dni od daty uprawomocnienia się wyroku przedłożyć byłemu pracodawcy świadectwo pracy w celu jego uzupełnienia o informację o zapadłym orzeczeniu. Jeśli się nie zgłosi, zatrudniający wzywa go do przedłożenia tego dokumentu w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania.

Ustawodawca nie przewidział dla takiego wezwania żadnej formy, jednak dla celów dowodowych warto wystosować odpowiednie pismo. Jeżeli były pracownik zareaguje, pracodawca musi uaktualnić świadectwo o wzmiankę o wydanym wyroku, a następnie wydać je zainteresowanemu w ciągu 3 dni od daty wpływu tego poprzedniego świadectwa (§ 9 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy).

W świadectwie, w ust. 3 lit. a (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy) należy wpisać, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 k.p., ale pracodawcy zasądzono z tego tytułu odszkodowanie zgodnie z art. 611 k.p.

Niestety, ani cytowane orzeczenie, ani kodeks pracy nie określa skutków niespełnienia przez ex-podwładnego tego żądania. Wydaje się więc, że na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. były zatrudniający (wierzyciel) ma prawo żądać od ex-pracownika (dłużnika) wydania świadectwa w celu dokonania stosownego wpisu na drodze sądowej. Jest to jednak sporne w doktrynie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Reasumując: czytelnik powinien jak najszybciej wystosować do byłego etatowca pisemny monit o przedłożenie – w ciągu 3 dni od daty odbioru wezwania – świadectwa pracy w celu jego uzupełnienia o informację o zapadłym prawomocnym orzeczeniu sądu pracy >patrz wzór w/w wezwania pracownika. Od decyzji czytelnika zależy, czy w przedmiotowym wezwaniu uczynić wzmiankę, że po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu sprawa o wydanie świadectwa pracy trafi do sądu, a następnie, czy rzeczywiście z tej opcji skorzystać.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 55 § 11 i § 3, art. 611–2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2292)

podstawa prawna: art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380 ze zm.) w zw. z art. 300 kodeksu pracy