Osobom, których rodzice rażąco nie wywiązywali się z obowiązków rodzinnych, w tym alimentacyjnych, a teraz trafili do DPS, ma być łatwiej zwolnić się z płacenia za ich pobyt w placówce. Tak wynika z wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Kwestia zwolnienia z opłat jest uregulowana w art. 64 i 64a ustawy o pomocy społecznej.

Pierwszy wylicza, kiedy gmina może (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego) zwolnić członka rodziny w całości lub części z opłat za pobyt w DPS. Do tej pory ta lista liczyła sześć pozycji, a wśród nich była: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ciąża lub samotne wychowywanie dziecka.

Dzięki nowelizacji lista została wydłużona o rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty (np. obowiązku opieki, wychowania, utrzymania, dbałości o rozwój). Naruszenie trzeba będzie wykazać, np. za pomocą dokumentów dołączonych do wniosku.

Z kolei zgodnie z art. 64a ustawy osoba jest obligatoryjnie zwalniana z partycypowania w kosztach pobytu rodzica w placówce, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę zainteresowanego.

Nowelizacja rozszerzyła ten katalog na wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty. Pozwoli też nie łożyć na rodzica, który krzywdził bliskich, zobowiązanego do opłat (małoletnie lub nieporadne rodzeństwo, zstępnych lub drugiego rodzica). Nie będą brane pod uwagę skazania, które uległy zatarciu.

Podstawa prawna:

ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU z 12 stycznia 2022 r., poz. 66)

Czytaj więcej

Porzucone dziecko nie będzie łożyć na rodzica w DPS
Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ