Osobom, których rodzice w przeszłości rażąco nie wywiązywali się z obowiązków rodzinnych, w tym alimentacyjnych, a teraz trafili do domu pomocy społecznej, ma być łatwiej zwolnić się z płacenia za ich pobyt w placówce. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej uchwalonej właśnie przez Sejm. Ma to pomóc m.in. dorosłym dzieciom, których rodzice dawno temu zerwali więzi rodzinne. Wszyscy posłowie głosowali za projektem.

Kwestia zwolnienia z opłat jest obecnie uregulowana w art. 64 i 64a ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Konsekwencje niepłacenia alimentów na dzieci

Pierwszy z nich dotyczy przypadków, w których gmina może (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego) zwolnić członka rodziny w całości lub części z opłat za pobyt w DPS. Teraz lista ta liczy sześć pozycji, a wśród nich jest: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bycie w ciąży lub samotne wychowywanie dziecka. Lista zostanie poszerzona o rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty (czyli np. obowiązku opieki, wychowania, utrzymania, dbałości o rozwój). Naruszenie trzeba będzie wykazać, np. za pomocą dokumentów dołączonych do wniosku.

Z kolei zgodnie z art. 64a ustawy osoba jest obligatoryjnie zwalniana z partycypowania w kosztach pobytu rodzica w placówce, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę zainteresowanego.

Nowelizacja rozszerza ten katalog na wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Pozwoli nie łożyć na rodzica, który krzywdził nie tylko zobowiązanego do opłat, ale także jego bliskich (małoletnie lub nieporadne rodzeństwo, zstępnych lub drugiego rodzica). Dodano jednak, że nie będą brane pod uwagę skazania, które uległy zatarciu.

Nowelizacja ma wejść po 14 dniach od publikacji.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu