Transfer oszczędności w PPK możliwy jest także bez udziału pracodawcy

Posiadając więcej niż jeden rachunek PPK, można w dowolnym czasie, samodzielnie i bez żadnych opłat, przenieść swoje środki zgromadzone na jednym rachunku PPK na inny rachunek PPK.

Publikacja: 29.09.2023 19:33

Transfer oszczędności w PPK możliwy jest także bez udziału pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej na swój inny rachunek PPK w dowolnym momencie uczestnictwa w PPK. Nawet, jeśli wcześniej złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nie pracuje już w danym podmiocie.

Wnioskować o transfer można wielokrotnie. Ilość transferów zależy jedynie od woli uczestnika programu. Należy jednak pamiętać, że transfer dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na rachunku PPK, co oznacza, że nie można przenieść tylko części swoich oszczędności z danego rachunku.

Dyspozycję wypłaty transferowej uczestnik składa instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK, z którego chce on przenieść środki. Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika PPK.

Przed dokonaniem wypłaty transferowej, instytucja finansowa sporządza – w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku – informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata.

Ważne: Wypłaty transferowej uczestnik PPK może dokonać zarówno przed ukończeniem 60. roku życia, jak i później.

Przykład:

Uczestnik PPK ma dwa rachunki PPK, w dwóch różnych instytucjach finansowych - X i Y. W czerwcu uczestnik PPK złożył dyspozycję transferu środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym w instytucji Y na rachunek prowadzony przez instytucję X. We wrześniu uczestnik ponownie złożył dyspozycję transferu, jednak tym razem zdecydował, żeby środki zgromadzone na rachunku w instytucji X trafiły na rachunek prowadzony w instytucji Y. Uczestnik mógł tak zdecydować. Ilość transferów zależy wyłącznie od woli uczestnika PPK.

Czytaj więcej

Kiedy pracownik może przejąć na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie PPK?

Wypłata transferowa po 60. roku życia

Ponadto uczestnik PPK, który ukończył 60 lat - po spełnieniu określonych przepisami wymagań – może przenieść zgromadzone w PPK środki do zakładu ubezpieczeń, na prowadzony przez bank rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej.

Przy czym dokonanie wypłaty transferowej środków z PPK do zakładu ubezpieczeń jest możliwe w przypadku, gdy uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której – po osiągnięciu przez niego 60. roku życia – nabędzie on prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Natomiast wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić ten transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony ustawie o PPK (w art. 99 ust. 1).

W omawianych przypadkach wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK złożonej instytucji finansowej, po okazaniu odpowiednio potwierdzenia zawarcia: umowy z zakładem ubezpieczeń, umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej.

Ważne: Pracodawca pośredniczy w transferze oszczędności zgromadzonych na rachunku PPK pracownika z jednego rachunku PPK na drugi tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy wypowiada umowę o zarządzanie PPK jednej instytucji finansowej i zawiera taką umowę z inną instytucją (art. 12 ustawy o PPK). Po drugie, gdy zatrudnia pracownika, który jest już uczestnikiem PPK i pracownik ten złoży oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (art. 19 ustawy o PPK). W obu przypadkach ostateczna decyzja o tym, czy środki zgromadzone na jednym rachunku uczestnika PPK zostaną przeniesione na inny rachunek PPK tej osoby należy do pracownika - właściciela tych rachunków. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

• ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej na swój inny rachunek PPK w dowolnym momencie uczestnictwa w PPK. Nawet, jeśli wcześniej złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nie pracuje już w danym podmiocie.

Wnioskować o transfer można wielokrotnie. Ilość transferów zależy jedynie od woli uczestnika programu. Należy jednak pamiętać, że transfer dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na rachunku PPK, co oznacza, że nie można przenieść tylko części swoich oszczędności z danego rachunku.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?