Joanna Gawęda

Oszczędzasz w PPK? Do 15 kwietnia możliwa dopłata od państwa

Uczestnik PPK, który - pomimo spełnienia warunków do otrzymania dopłaty rocznej - jej nie otrzymał, może złożyć wniosek reklamacyjny. W takim przypadku dopłata roczna zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach.

W PPK warto oszczędzać w każdym wieku

Oszczędzanie w PPK jest nie tylko proste, ale przede wszystkim bardzo opłacalne i to niezależnie od wieku, w którym zdecydujemy się przystąpić do programu. Dlaczego? Bo PPK to jedyny taki program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika, prawie drugie tyle, ile on sam wpłacił, dokłada mu jego pracodawca i państwo.

Transfer oszczędności w PPK możliwy jest także bez udziału pracodawcy

Posiadając więcej niż jeden rachunek PPK, można w dowolnym czasie, samodzielnie i bez żadnych opłat, przenieść swoje środki zgromadzone na jednym rachunku PPK na inny rachunek PPK.

Kiedy pracownik może przejąć na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie PPK?

W pewnych sytuacjach zagraniczny podmiot zatrudniający może, w drodze umowy, powierzyć ciążące na nim obowiązki związane z PPK pracownikowi, który przejął na siebie rolę płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Należność za urlop może być podstawą wpłat do PPK

Jeżeli pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż limit wskazany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od nadwyżki ponad to ograniczenie musi naliczyć wpłaty na PPK.

Zwolnienie z PPK może się skończyć od lipca

Pracodawca prowadzący Pracowniczy Program Emerytalny, u którego na 1 lipca liczba uczestników tego programu spadła poniżej 25 proc. osób zatrudnionych, traci zwolnienie z utworzenia PPK.

W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Jeśli środki zgromadzone w PPK należą do majątku wspólnego małżonków, to w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa - w wyniku podziału majątku wspólnego - mogą one przypaść byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Uczestnik PPK może podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie

Zmiana tytułu do ubezpieczeń uczestnika PPK albo charakteru ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne nie stanowi podstawy do zaprzestania naliczania za niego wpłat do pracowniczego plany kapitałowego.

Ponowny autozapis do PPK a nowa deklaracja o rezygnacji

Jeżeli uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji przed przekazaniem wpłat do PPK do instytucji finansowej, pracodawca ma obowiązek zwrócić mu wpłaty pobrane z jego wynagrodzenia.

Rezygnacje z oszczędzania w PPK nie są bezterminowe

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są skuteczne tylko do końca lutego 2023 roku. Dotyczy to nie tylko deklaracji złożonych przez pracowników będących już uczestnikami PPK, ale też osób, które deklarację o rezygnacji złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, w tym nowozatrudnionych.