Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2018 r. (0112-KDIL2-2.4012.185.2018. 2.AKR).

Czytaj także: Zapłata smartfonem a faktura w formie elektronicznej

W ramach prowadzonej działalności na terytorium kraju podatnik zajmuje się m.in. sprzedażą detaliczną paliw silnikowych oraz usług i produktów pozapaliwowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Działalność prowadzona jest w formie franszyzy z podmiotem A. Podatnik planuje wdrożyć rozwiązanie mobilnej płatności oparte na aplikacji zainstalowanej w smartfonie umożliwiającej samoobsługową zapłatę za zakupione paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze lub samoobsługową zapłatę za zakupione usługi i produkty pozapaliwowe bezpośrednio przy nich. Mobilna płatność będzie możliwa jedynie przez nabywców, którzy pobiorą i zainstalują aplikację przeznaczoną do obsługi płatności mobilnych, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie oraz akceptacji regulaminu korzystania z aplikacji. Jednym z warunków jest stworzenie osobistego konta użytkownika usługi płatności mobilnej w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych oraz zarejestrowanie utworzonego konta w aplikacji mobilnej zainstalowanej w smartfonie użytkownika. Dane wymagane przy rejestracji to m.in. imię, nazwisko, adres, NIP lub PESEL, adres e-mail, numer telefonu i PIN do płatności mobilnych. Kolejnym warunkiem jest wyrażenie przez użytkownika zgody na zawarte w regulaminie żądanie wystawienia faktury oraz na otrzymywanie faktury w formacie pdf.

Centralny System Płatności Mobilnych będzie administrowany przez podmiot A, z którym podatnik ma podpisaną umowę współpracy w ramach franszyzy. Podmiot A w ramach tej umowy będzie również udostępniał aplikację podatnikowi oraz w imieniu podatnika przesyłał faktury w formie pliku pdf na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Faktycznym wystawcą faktur jest podatnik. Cała transakcja od momentu zakupu do momentu wystawienia i przesłania faktury będzie odbywać się w następujących krokach:

- transakcja po potwierdzeniu przez nabywcę płatności mobilnej w aplikacji zostanie przesłana i zaewidencjonowana /zarejestrowana na kasie rejestrującej podatnika zainstalowanej na stacji paliw podatnika, gdzie transakcja miała miejsce;

- wartość netto oraz kwota podatku odnosząca się do danej transakcji zostanie zarejestrowana w dobowym raporcie kasowym;

- numer paragonu fiskalnego oraz dane transakcji znajdujące się na paragonie zostaną przesłane do systemu stacyjnego podatnika;

- podatnik będzie wystawiał fakturę w systemie stacyjnym do zarejestrowanego paragonu fiskalnego;

- egzemplarz faktury w formacie pdf, przeznaczony dla nabywcy będzie technicznie wysyłany przez podmiot A za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną, w imieniu podatnika na adres e-mail wskazany przez nabywcę;

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- egzemplarz faktury pozostający w stacji paliw podatnika będzie archiwizowany w systemie ewidencji sprzedaży.

W ocenie podatnika planowany system wystawiania i wysyłania faktur spełnia przesłanki uznania, że faktura zostanie wydana nabywcy zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ:

- ustawa o VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 31-32 ustawy o VAT);

- przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

- zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r, za format elektroniczny można uznać wiadomość e-mail z załącznikiem w pdf lub faks otrzymany w formacie elektronicznym, a nie papierowym; nabywca wyraził żądanie wystawienia faktury i wyraził zgodę na jej otrzymanie w formacie elektronicznym (a więc jest spełniony warunek z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Dodatkowo wskazał, że zgodnie z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej mogą one być przesyłane lub udostępniane nabywcy przez osobę trzecią upoważnioną przez podatnika dokonującego sprzedaży.

Komentarz eksperta

Renata Ciesielska, doradca podatkowy, menedżer w Zespole Usług Księgowych PwC

Używanie formatu pdf do wystawiania i przesyłania faktur jest już powszechne. Wątpliwości podatników odnoszą się głównie do faktu, czy format pdf zostanie uznany przez organy podatkowe za formę zapewniającą autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury (gdzie zgodnie z art. 106m ust. 2-4 ustawy o VAT, przez: autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura, a podatnik może je zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług). W praktyce oznacza to, że dokument powinien zostać wystawiony i wypełniony w taki sposób, aby nie było wątpliwości, kto jest dostawcą/wystawcą, a informacje, które się na nim znajdują, były zgodne ze stanem rzeczywistym i nie mogły zostać zmienione.

Organy podatkowe w interpretacja oraz ustawodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT z 2014 r, uznają fakturę w formacie pdf za fakturę elektroniczną pod warunkiem, że została ona wystawiona i otrzymana w tym formacie, a nabywca wyraził zgodę na tę formę jej otrzymania. Jak widać, podatnicy nadal przed wyborem tej formy wystawiania i przesyłania faktur występują jednak o wydanie interpretacji. Najprawdopodobniej wynika to z wątpliwości, czy w dobie postępujących możliwości technologicznych format pdf zapewnia spełnienie wszystkich ww. przesłanek z art. 106m ust. 2-4 ustawy o VAT.