Renata Ciesielska

Przesłanie faktury w formacie pdf jest jej wydaniem nabywcy

Dokument sprzedaży powinien zostać wystawiony i wypełniony w taki sposób, aby nie było wątpliwości, kto jest dostawcą/wystawcą, a informacje, które się na nim znajdują, były zgodne ze stanem rzeczywistym i nie mogły zostać zmienione.

Koszty podatkowe: catering dla pracowników nie jest wydatkiem na reprezentację

Kwoty wydatkowane na usługi gastronomiczne związane z wewnętrznymi spotkaniami pracowników oraz osób współpracujących ze spółką, a także z naradami zarządu i kadry kierowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Księgi rachunkowe dla oddziału zagranicznego przedsiebiorcy w Polsce

Podmiot, który decyduje się na prowadzenie w RP działalności poprzez założenie tu oddziału, ma obowiązek prowadzenia dla niego ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

Jak liczyć różnice kursowe w nettingu

Rozliczenia polegające na kompensowaniu wzajemnych należności i zobowiązań oraz zapłacie powstałego w ten sposób salda wymagają każdorazowo analizy pod kątem stosowanych kursów i walut.

Sposób i miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich przechowywanie

Prowadzenia ksiąg nie można utożsamiać z wpisywaniem danych do systemu finansowo-księgowego. Działająca w Polsce spółka z międzynarodowej grupy może korzystać w tym zakresie z centrum usług wspólnych za granicą.

CIT: operacje w walutach nie zawsze z różnicami kursowymi

Ruchy na firmowych kontach w walucie nie zawsze generują różnice kursowe na środkach własnych. Przykładem jest transfer środków między rachunkami walutowymi tego samego podmiotu. Nie dochodzi wtedy do ich wypływu poza jednostkę.

Sprawozdanie finansowe - terminy i obowiązki

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków wynikających z zamknięcia roku. Musi ono jeszcze zostać zatwierdzone przez właściwy organ jednostki i złożone w KRS i urzędzie skarbowym.

Roczne rozliczenie CIT a koszty pośrednie na przełomie lat

Niewystawienie w danym roku faktury za zrealizowaną w tym czasie usługę lub dostawę nie wyklucza możliwości ujęcia wartości świadczenia w rozliczeniu CIT za ten okres. Firmy często popełniają błąd i robią to dopiero pod datą faktury.