Od 1 listopada 2019 r. kupujący towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których wartość wykazana na fakturze przekracza 15 tys. zł brutto, zobowiązani są uregulować tę płatność w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana za pomocą specjalnego komunikatu przelewu w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast podatek od towarów i usług płacony jest na specjalny rachunek VAT. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących MPP zmieniły się również przepisy ustawy o VAT dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy z podatnikiem dokonującym dostawy towarów. Odpowiedzialnością solidarną objęte są transakcje mające za przedmiot towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, podlegające obowiązkowemu MPP. Najprostszą drogą, aby uwolnić się od solidarnej odpowiedzialności jest zapłata przez nabywcę z zastosowaniem MPP.