Znak towarowy zarejestrowany po darowiźnie a amortyzacja

Nabycie dla celów amortyzacji praw dotyczących własności przemysłowej należy rozumieć w znaczeniu najbardziej ogólnym jako uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób.

Publikacja: 09.12.2014 02:00

Znak towarowy zarejestrowany po darowiźnie a amortyzacja

Foto: Rzeczpospolita

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 20 listopada 2014 r. (I SA/Kr 1110/14).

Stan faktyczny

W grudniu 2013 r. podatnik wystąpił o wydanie interpretacji ustawy o PIT. Wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości planuje wraz z żoną założenie spółki jawnej. Po powstaniu spółki ma jej zostać przekazane w drodze darowizny prawo własności przemysłowej w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego, prawa do jego uzyskania, a także praw ochronnych do wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw do ich uzyskania. Wnioskodawca tłumaczył, że jego przedsiębiorstwo w znacznej mierze funkcjonuje przy wykorzystaniu majątku znajdującego się we współwłasności małżonków (majątek dorobkowy). Prawa własności przemysłowej zostały wytworzone w ramach jego firmy. Podatnik zauważył, że choć tylko on prowadzi działalność, to na gruncie prawa cywilnego współwłaścicielem tych praw na zasadach wspólności małżeńskiej jest jego żona.

Podatnik zapytał, czy nowa spółka (jej wspólnicy) będzie mogła amortyzować prawa otrzymane bezpośrednio umową darowizny, w tym uzyskane już po ich przekształceniu w prawa ochronne. Chciał także wiedzieć, w jaki sposób ustalić wartość początkową przedmiotów darowizny na potrzeby amortyzacji.

Fiskus wyjaśnił, że przez prawo do wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT należy rozumieć wyłącznie prawo do znaków już zarejestrowanych, tzn. tych, do których prawo ochronne zostało uzyskane, a w odniesieniu do wzoru przemysłowego – zostało uzyskane prawo z rejestracji. W ocenie urzędników spółka nie będzie mogła zatem rozpocząć ich amortyzacji w momencie, gdy uzyska decyzje i świadectwa o udzieleniu opisanych praw przez Urząd Patentowy RP. Prawa te zostaną bowiem nadane już po otrzymaniu przez nią wzorów użytkowych, znaku towarowego oraz wzorów przemysłowych w formie darowizny.

Rozstrzygnięcie

Przedsiębiorca zaskarżył interpretację i wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że w sprawie konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy otrzymane w formie darowizny prawa do uzyskania praw ochronnych do wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaku towarowego można amortyzować już po ich przekształceniu w prawa ochronne, po uzyskaniu stosownych decyzji.

Sąd nie zgodził się z fiskusem, że uzyskanie decyzji i świadectwa o udzieleniu przez urząd patentowy RP tych praw po otrzymaniu ich przez spółkę w formie darowizny nie jest nabyciem.

Sąd zauważył, że ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „nabycie". Jednak jego wykładnia dokonana przez urzędników jest na tyle dowolna, że nie znajduje uzasadnienia w potocznym rozumieniu tego pojęcia. W ocenie WSA pojęcie „nabycie" użyte w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT należy rozumieć w znaczeniu najbardziej ogólnym jako uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób. Nabyciem będzie zatem uzyskanie tego prawa od innego właściciela w drodze darowizny oraz w każdej innej formie nieodpłatnej czy odpłatnej, a także uzyskanie go w drodze decyzji Urzędu Patentowego czy innego uprawnionego organu. W tym ostatnim przypadku można mówić o nabyciu pierwotnym, gdyż poprzednio prawo to w ogóle nie istniało.

—oprac. Aleksandra Tarka

Mariusz Wachala, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Znaki towarowe, wzory użytkowe czy przemysłowe, których rejestracja w Urzędzie Patentowym została zakończona u nabywcy, mogą być przedmiotem amortyzacji dla celów podatkowych.

W przypadku nabycia (tu: w drodze darowizny) znaków towarowych, wzorów użytkowych czy przemysłowych przez spółkę jawną, w której to spółce ma miejsce zakończenie procesu rejestracji tych znaków (wzorów) w Urzędzie Patentowym, spółka ta – jako nabywca – ma prawo do podatkowych odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych dotyczących tych znaków (wzorów). Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym jeszcze wyroku z 20 listopada 2014 r. (I SA/Kr 1110/14).

WSA nie zgodził się z izbą skarbową, która stanęła na stanowisku, że znaki towarowe (wzory przemysłowe czy użytkowe), które w momencie nabycia były w trakcie procesu rejestracji (która została zakończona już u nabywcy), powinny być de facto traktowane jako wytworzone we własnym zakresie przez nabywcę. W konsekwencji nie mogą być one uznane za „nabyte" wartości niematerialne i prawne, a tym samym amortyzowane dla celów podatku dochodowego.

W szczególności WSA powołał się na dominujące obecnie orzecznictwo w przedmiotowym zakresie i stwierdził m.in., że pod pojęciem „nabycie" można również rozumieć uzyskanie określonego prawa w drodze decyzji Urzędu Patentowego.

Omawiany wyrok wpisuje się w dominującą linię orzeczniczą i jest kolejną dobrą wiadomością dla podmiotów nabywających znaki towarowe (prawa z rejestracji tych znaków) jeszcze przed zakończeniem procesu ich rejestracji i nadania im praw ochronnych. Nie ma wątpliwości, że znaki te – już po ich zarejestrowaniu – będą mogły być amortyzowane dla celów podatkowych, a zatem w szczególności nie mogą zostać uznane za wytworzone we własnym zakresie.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 20 listopada 2014 r. (I SA/Kr 1110/14).

Stan faktyczny

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego