Zwrot towarów zakupionych przez kontrahenta i wysłanych za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oznacza dla polskiego sprzedawcy obowiązki związane z korektą rozliczeń VAT.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy o VAT sprzedaż towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Ilekroć zagraniczny nabywca zwróci zakupione przez siebie w ramach WDT towary (np. w ramach reklamacji), polski sprzedawca, który jest podatnikiem VAT, będzie musiał sporządzić fakturę korygującą in minus (tj. obniżającą podstawę opodatkowania VAT) oraz złożyć korektę deklaracji VAT-7.

Wyłączenie

Możliwość rozliczenia korekty zmniejszającej podatek naliczony istnieje dopiero po otrzymaniu przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT wynika jednak, że konieczność uzyskania takiego potwierdzenia nie dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W praktyce oznacza to, że polski podatnik może skorygować VAT i obniżyć podstawę opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą.

Przykład

Jeśli polski podatnik sprzedał i dostarczył towar nabywcy z Francji w lutym 2015 r., a kontrahent ten zareklamował i zwrócił zakupiony towar w marcu 2015 r., to właściwe będzie wystawienie faktury korygującej i ujęcie jej w rozliczeniu za marzec 2015 r.

Taki sposób ujmowania korekty deklaracji VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest zgodny z obecnym stanowiskiem organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2014 r. (ITPP3/443-199/14/AT) stwierdzono: „Uwzględniając przy tym powołany uprzednio przepis art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy, należy stwierdzić, że wnioskodawca po wystawieniu faktury korygującej nie był obowiązany do posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta z Niemiec. W konsekwencji wystawioną fakturę korygującą należało ująć w deklaracji w rozliczeniu za miesiąc, w którym została ona wystawiona".

Konsekwencje w informacji

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Podatnicy muszą także pamiętać, że jeżeli do zwrotu towaru, a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, doszło już po złożeniu informacji podsumowującej VAT-UE, to konieczne będzie złożenie korekty także tego dokumentu. Formularz VAT-UE to dokument, na którym wykazywane są dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wersja papierowa składana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takich transakcji. Na złożenie wersji elektronicznej firmy mają czas do 25. dnia miesiąca.

Przykład

Polski podatnik sprzedał towar kontrahentowi z Niemiec w lutym 2015 r. Informację podsumowującą VAT-UE w wersji papierowej, uwzględniającą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, powinien był złożyć do 16 marca 2015 r. (15 marca w tym roku przypada w niedzielę).

Korekta informacji VAT-UE jest ujmowana na formularzu VAT-UEK i zgodnie z art. 101 ustawy o VAT powinna zostać zrobiona niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonych przez podatnika informacjach podsumowujących.

Warto również zwrócić uwagę na to, że sam proces fizycznego przemieszczenia towarów z powrotem do polskiego sprzedawcy w ramach reklamacji nie może być utożsamiany z wewnątrz- wspólnotowym nabyciem towarów. Taki zwrot nie jest sprzedażą w rozumieniu cywilistycznym, więc nie można uznać, że dochodzi przy nim do jakiegokolwiek nabycia przez polskiego podatnika.

O tym, jak istotna jest korekta deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej, świadczą sankcje przewidziane za niedopełnienie tych obowiązków. Zgodnie z art. 56 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s) niezawiadomienie organu podatkowego o zmianie informacji wykazanych w deklaracjach podatkowych jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo obiema tym karami łącznie. Artykuł 16a k.k.s. dopuszcza jednak możliwość uniknięcia takiej odpowiedzialności poprzez złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej, wraz z uzasadnieniem i uregulowaniem nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym.

Autor jest konsultantem podatkowym w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach