Przepis zobowiązujący wspólnika do powtarzających się świadczeń mówi, że „jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.” (art. 176 § 1 i 2 k.s.h.). Tak więc wspólnik może zostać zobowiązany do powtarzających się świadczeń, a przysługujące mu wynagrodzenie powinno mieć charakter rynkowy. Oczywiście, wspólnik może również dobrowolnie podjąć się takich świadczeń.