Kwestię solidarnej odpowiedzialności inwestora reguluje ustawa – Kodeks cywilny (dalej k.c.). W myśl jego postanowień, co do zasady inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Z pewnymi wyjątkami, wynagrodzenie to powinno być wypłacone w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą.

Co istotne, przepisy warunkujące instytucję odpowiedzialności solidarnej, rozszerzają krąg podmiotów odpowiedzialnych poprzez wskazanie, że stosuje się je odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.