Likwidacja działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę oznacza również zakończenie użytkowania kasy fiskalnej. To z kolei oznacza, że podatnik musi dopełnić procedur i obowiązków nałożonych przez ustawodawcę związanych z zakończeniem używania takiej kasy.

Co trzeba zrobić

Stosownie do § 15 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 roku w spra- wie kas rejestrujących (DzU z 2013 r., poz. 363), w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (wzór wniosku jest załącznikiem do rozporządzenia),

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej musi zostać zakończony protokołem z tej czynności. Taki protokół sporządza pracownik urzędu skarbowego. Gdy serwisant kas odczytujący dane stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, to przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. Ten podmiot z kolei odczytuje zawartość pamięci fiskalnej kasy i sporządza protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Gdy podmiot prowadzący serwis główny również stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, w protokole określa przyczyny tej okoliczności. Protokół sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Dokument ten musi być sporządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pracownika i pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny. Jego oryginał przesyła się w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu – do podatnika. Kopię takiego protokołu serwis przesyła do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Uczestnicy procedury

W czynności odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej u podatnika biorą udział:

- podatnik – przedsiębiorca, u którego kasa fiskalna jest zamontowana,

- pracownik właściwego urzędu skarbowego działający w imieniu organu podatkowego oraz

- serwisant kasy fiskalnej.

Do kogo z podaniem

Wniosek o odczyt kasy rejestrującej przedsiębiorca składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na:

1) adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

2) miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga! Jeśli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, to właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Sankcje karne skarbowe

Niewypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę może powodować negatywne skutki. Stosownie bowiem do art. 80 kodeksu karnego skarbowego, ten kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze do 120 stawek dziennych. W sprawach mniejszej wagi sprawca tego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Bez opłat

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej bądź o jej wyrejestrowanie nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.