Rz: Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od osób fizycznych wzbudza wiele kontrowersji. Czy zostaną w nim wprowadzone zmiany?

Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF: Uwzględniliśmy wiele uwag środowisk branżowych zgłoszonych w wyniku uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Nie zmieniamy przy tym charakteru nowelizacji, której podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa przychodów z CIT.

Organizacje przedsiębiorców zwracają jednak uwagę, że organy podatkowe już obecnie mają narzędzia do walki z agresywną optymalizacją, jak np. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.

Nie wiemy jeszcze jak klauzula działa w praktyce. Poza tym stawiamy na prewencję, dlatego, aby ograniczyć fiskalne skutki różnego rodzaju sztucznych operacji gospodarczych konieczne są zmiany przepisów. Planowane przez nas zmiany stanowią wdrożenie dyrektywy Rady UE 2016/1164 przeciwdziałającej praktykom unikania opodatkowania.

Wiele środowisk krytykowało wyodrębnienie w ustawie o CIT nowego źródła przychodów – zysków kapitałowych.

Przyjmujemy uwagi Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Zakładany w projekcie podział na źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie dotyczył banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych oraz instytucji finansowych. Wszystkie przychody uzyskiwane przez te podmioty będą traktowane jako przychody z zysków kapitałowych. W przypadku innych podmiotów wprowadzimy podział na źródła przychodów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już od wielu lat w ustawie o PIT.

Co z limitem wysokości kosztów usług niematerialnych?

Przygotowaliśmy nową wersję projektu, w której wyłączyliśmy z limitu koszty usług, opłat i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych z podatnikiem. Oznacza to możliwość odliczenia całości wydatków na np. zakup programu komputerowego czy kampanii medialnej. Co ważne, podatnicy bez limitu odliczą też wydatki na usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Wyłączone zostaną też koszty opłat i licencji bezpośrednio związane z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Przykładowo firma z branży meblarskiej odliczy całość kosztów związanych z nabyciem licencji na produkcję określonych produktów od spółki matki. Nie będzie też limitu kosztów usług, opłat i licencji ponoszonych przez spółkę tworzącą Podatkową Grupę Kapitałową na rzecz innych spółek z grupy.

Czy w projekcie utrzymane zostanie ograniczenie kosztów usług niematerialnych na poziomie 1,2 mln zł?

Podwyższyliśmy ten próg do 3 mln zł. Ponadto chcemy umożliwić podatnikom przenoszenie na przyszłe okresy – do 5 lat podatkowych – kwoty kosztów przekraczających limit obowiązujący w danym roku.

Czy MF uwzględni inne postulaty dotyczące PGK?

Zakładamy skrócenie do 3 lat okresu, w jakim spółki tworzące Podatkowe Grupy Kapitałowe będą musiały rozliczyć wstecznie podatek CIT od własnych dochodów, zamiast od początku funkcjonowania PGK. Chodzi o sytuacje, w których spółki tworzące PGK stracą status. Jednak nie będzie to dotyczyć okresu sprzed 1 stycznia 2018 r., czyli planowanego wejścia w życie ustawy. Odstępujemy też od warunku wyłączającego możliwość tworzenia PGK ze spółką prowadzącą działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Co z limitowaniem wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów?

Planujemy podwyższenie ze 120 tys. zł do 3 mln zł kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Po przekroczeniu 3 mln zł kosztem podatkowym będzie maksymalnie 30 proc. dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania powiększonego o amortyzację (30 proc. wskaźnika EBITDA).

Wiele kontrowersji wzbudza też tzw. minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych.

Obniżymy stawkę z 0,042 proc. do 0,035 proc. stawki podatku miesięcznie od nadwyżki ponad 10 mln zł. Podatek nie będzie dotyczył budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na potrzeby podatnika lub cele społecznie użyteczne, np. naukowe. Nie będzie też płacony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zmiany obejmą też PIT. Jakie są plany odnośnie programów motywacyjnych?

Chcemy zmienić klasyfikację przychodów uzyskiwanych w ramach programów akcyjnych, by stanowiły one przychód ze stosunku pracy. Oznacza to opodatkowanie według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc. Obecnie obserwujemy trend, w którym programy te wykorzystywane są do obniżenia podatku, gdyż jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegają 19 proc. PIT.

Co zmieni się w kosztach uzyskania przychodów?

Planujemy podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe odliczenie tych wydatków. Pierwotna wersja projektu zakładała podwyższenie limitu tzw. jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł. Liczymy, że podwyżka limitu, który nie był aktualizowany od kilkunastu lat, zachęci mikro, małe i średnie firmy do zwiększenia inwestycji.

Wiele kontrowersji budzi też zmiana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli wprowadzenie limitu przychodów 100 tys. dla ryczałtu od wynajmu nieruchomości.

Chcemy utrzymać możliwość rozliczania ryczałtem przychodów z najmu i dzierżawy przekraczających 100 tys. zł. rocznie. Wynajmujący nadal będą płacić 8,5 proc. ryczałtu od przychodów poniżej 100 tys. zł, zaś od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu będzie wynosić 12,5 proc.

Nie rozwiąże to jednak sporów. Obecnie urzędy skarbowe uznają za działalność gospodarczą najem np. trzech mieszkań i kwestionują rozliczenie ich ryczałtem.

Nie chcemy zmuszać nikogo do zakładania działalności gospodarczej w zakresie najmu. Wynajmujący będą mogli wybrać ryczałt niezależnie od kwoty przychodów uzyskiwanych z najmu oraz liczby wynajmowanych nieruchomości. Nie wszystko można uregulować w ustawie, dlatego Ministerstwo Finansów będzie chciało wyjaśnić te kwestie.

Czy zmiany wejdą w życie zgodnie z planem od 1 stycznia 2018 r.

Tak. Mam nadzieję, że najbliższy czwartek projekt będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przyjmujemy, że zostanie opublikowany przed 30 listopada i wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Budżet państwa miał zyskać na zmianach 27,5 mld zł w ciągu 10 lat. Czy w nowej wersji projektu MF zweryfikuje te szacunki?

Kwota 27,5 mld złotych zostanie nieznacznie skorygowana w dół. Obecnie jesteśmy na etapie dokonywania stosownych wyliczeń.

—rozmawiała Monika Pogroszewska