PIT: płatnik może pobrać wynagrodzenie za swoją pracę

Przedsiębiorca, który przekazuje na konto fiskusa zaliczki na PIT obliczone od pensji swoich pracowników nie musi otrzymywać gratyfikacji z tego tytułu. Jest to jego uprawnienie, a nie obowiązek.

Publikacja: 15.10.2018 06:10

PIT: płatnik może pobrać wynagrodzenie za swoją pracę

Foto: 123RF

Jako spółka terminowo odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierane z wynagrodzenia pracowników. Wiemy, że przysługuje za to zryczałtowane wynagrodzenie. Czy możemy wystąpić o naliczenie takiego wynagrodzenia za wcześniejszy okres i w jaki sposób? – pyta czytelniczka.

Czytaj także: Jak ustalić kwotę zaliczek na PIT

Na podstawie art. 28 § 3 pkt 1 ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków oraz tryb pobrania wynagrodzenia został wskazany w rozporządzeniu ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz skarbu państwa. Stosownie do § 1 rozporządzenia płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie to wynosi:

Rzeczpospolita

1) 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników,

2) 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów.

Poprzez potrącenie

Kwota należnego wynagrodzenia, jakie przysługuje płatnikom i inkasentom z racji terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów. Chodzi tu więc w zasadzie o odliczenie odpowiednio wyliczonej kwoty od kwoty, jaka wynika z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Gra niewarta świeczki

Przedsiębiorca jako płatnik nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Jest to jednak uprawnienie, z którego może skorzystać, ale nie musi. To płatnik decyduje czy z tego prawa skorzysta. Czasami, po dokonaniu pierwszych obliczeń może się okazać, że kwota takiego wynagrodzenia w stosunku do ogólnej kwoty, którą obraca przedsiębiorca, jest groszowa. Gdy się weźmie pod uwagę zaangażowanie czasu i środków podczas sporządzania pisma, pobieranie zryczałtowanego wynagrodzenia może być dla płatnika nieopłacalne.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jako płatnik nie pobierał wynagrodzenia z tytułu odprowadzania w terminie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, ma prawo oświadczyć organowi podatkowemu o naliczeniu i potrąceniu wynagrodzenia płatnika za wcześniejszy okres. Takie oświadczenie powinno zostać złożone na piśmie przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy przed organem skarbowym.

Organem podatkowym, właściwym do przyjęcia pisma w sprawie wynagrodzenia płatnika będzie organ właściwy do wpłaty zaliczek na podatek.

Przykład:

Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu i usług przewozowych, zatrudniając 30 pracowników podstawowej obsługi oraz pięciu pracowników obsługi pomocniczej. Comiesięcznie, w terminie ustawowym, są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Miesięczna kwota wynikająca z przelewu z tego tytułu do fiskusa oscyluje wokół 4 tys. zł. Księgowa obliczyła, że kwota zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu odprowadzania w terminie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników to kwota w granica 10-12 zł. Z uwagi na wysokość wskazanej kwoty płatnik podjął decyzję o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu odprowadzania w terminie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Elementy pisma

Jeżeli jednak płatnik zdecyduje się na pobranie zaległego wynagrodzenia, musi złożyć pismo w tej sprawie. Składając pismo o naliczeniu i potrąceniu wynagrodzenia płatnika za wcześniejszy okres do właściwego organu podatkowego, należy pamiętać, że pismo takie powinno zawierać niezbędne elementy:

1. dane płatnika składającego pismo (nazwa, imię, nazwisko, adres, NIP),

2. dane organu, do którego pismo jest wnoszone,

3. wskazanie podstawy prawnej złożenia pisma – § 1 rozporządzenia ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz skarbu państwa w związku z art. 28 § 3 pkt 1 ordynacji podatkowej,

4. wskazanie okresu wynagrodzeń, od których przedsiębiorca – płatnik pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości tych zaliczek, np. styczeń 2018 r. – kwiecień 2018 r.,

5. wskazanie należnego wynagrodzenia za poszczególne okresy,

6. wskazanie łącznego wynagrodzenia w przypadku, gdy pismo dotyczy więcej niż jednego miesiąca,

7. oświadczenie, że kwoty zaliczek z tytułu wynagrodzeń na podatek dochodowy od osób fizycznych, od których przedsiębiorca – płatnik pobierał zaliczki, zostały odprowadzone do organu podatkowego we właściwym terminie i we właściwej wysokości,

8. oświadczenie, że płatnik nie pobierał należnego mu wynagrodzenia za podany okres,

9. wskazanie załączników, jeśli są dołączone do pisma,

10. podpis osoby uprawnionej do złożenia pisma.

Złożenie pisma nie podlega opłacie. Tylko od decyzji przedsiębiorcy – płatnika należy czy będzie korzystał z przysługującego mu uprawnienia.

Podstawa prawna:

rozporządzeniu ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz skarbu państwa (DzU z 2015 r., poz. 2154)

art. 28 § 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Prawo karne
Wincenty Witos uniewinniony. Wyrok SN ws. procesu brzeskiego
Prawo karne
SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie
Ustrój i kompetencje
Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego
Sądy i trybunały
Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo karne
Dziennikarze TVP prawomocnie skazani za zniesławienie Elżbiety Podleśnej
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy