Tag: Płatnik

Powiązane

PIT

Zakład, który wypłaca odsetki, musi pobrać podatek u źródła

Odsetki wypłacane przez spółkę niemiecką prowadzącą zakład w Polsce na rzecz podmiotu niemieckiego powinny być opodatkowane podatkiem u źródła. Bez znaczenia dla określenia miejsca uzyskania dochodu z tytułu odsetek pozostaje to, czy płatność jest dokonywana przez oddział (zakład) czy centralę. Istotne jest natomiast, kto w ostatecznym rozrachunku pokrywa koszty odsetek.

Kara za jednoprocentową marżę

Podatek przychodowy zagrozi hurtowniom i sklepom detalicznym, które najczęściej wykazują niską dochodowość.

O tym jakie przepisy stosować decyduje status firmy

Zagraniczna spółka kontrolowana – niezależnie od tego, kto w Polsce będzie z tytułu osiąganych przez nią dochodów uiszczał podatek, czy osoba fizyczna, czy prawna – może działać w różnych formach prawnych. I to ona decyduje o opodatkowaniu uczestnictwa w niej.

Podatkowe rozliczenie przedsięwzięcia budowalnego realizowanego wspólnie z podmiotem publicznym

Umowy zawierane przez przedsiębiorców w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też przedsięwzięcia o charakterze budowlano-usługowym po ich zakończeniu muszą zostać rozliczone podatkowo.

Rozliczenie wakacyjnej pracy zależy od wieku zleceniobiorcy

Od umów zlecenie do 200 zł można płacić ryczałt. Jeśli kwota jest wyższa i zostały zawarte z osobą poniżej 26. roku życia, to mogą być zwolnione z podatku.

Norweski podatek od wartości dodanej nie jest przychodem ani kosztem

Sam fakt, że Norwegia nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie może implikować konieczności rozpoznania faktur z norweskim podatkiem od wartości dodanej (Merverdiavigift) w kwocie brutto.

Kiedy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności

Uzyskanie pozwolenia na budowę czy koncesji dotyczącej określonych działek nie jest równoznaczne z podjęciem na nich przez podatnika faktycznych działań i nie przesądza o tym, że należy od nich płacić podatek od nieruchomości.

Koszty: O rozliczeniu przesądza ustawa

Dokument w postaci wygenerowanego zestawienia transakcji z danej platformy internetowej osobno dla każdej z transakcji w dacie nabycia kryptowalut może być wystarczający do wykazania, że podatnik poniósł koszty uzyskania przychodu.

Ulga IP Box z dodatkową ewidencją

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę, który uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i chce korzystać z 5 proc. PIT, musi prowadzić odrębną ewidencję w sposób umożliwiający monitorowanie prac B+R.

Rodzaj kontraktu wypływa na rozliczenia podatkowe

Konsekwencje podatkowe, co do sposobu i momentu ujęcia w przychodach oraz kosztach w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, zależą przede wszystkim od tego, czy ma ona charakter rzeczywisty, czy też nierzeczywisty.