Odpisy socjalne liczymy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

To pierwsze, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł, a to w drugim półroczu 2010 r. – 2917,14 zł (komunikat GUS z 18 lutego br.).

W takim razie przeciętna płaca z drugiej połowy ub.r., jako wyższa, jest bazą do ustalenia tegorocznych odpisów socjalnych.

Wysokość odpisu podstawowego w 2011 r. wynosi na jednego zatrudnionego:

• w normalnych warunkach 1093,93 zł (37,5 proc. x 2917,14 zł); w 2010 r. było 1047,84 zł,

• wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 1458,57 zł (50 proc. x 2917,14 zł); w 2010 r. było 1397,13 zł,

• młodocianego

– w pierwszym roku nauki  145,86 zł (5 proc. x 2917,14 zł); w 2010 r. było 139,71 zł,

– w drugim roku nauki – 175,03 zł (6 proc. x 2917,14 zł); w 2010 r. było 167,66 zł,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– w trzecim roku nauki  204,20 zł (7 proc. x 2917,14 zł); w 2010 r. było 195,60 zł.

W tym roku możemy dokonać zwiększeń o 182,32 zł (6,25 proc. x 2917,14 zł), podczas gdy w 2010 r. była to kwota 174,64 zł. Mamy prawo to zrobić na:

• zatrudnionego niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

• emeryta lub rencistę, objętego opieką socjalną.

Na czynnego nauczyciela odpis socjalny w 2011 r. wynosi 2691,50 zł (2446,82 zł x 110 proc.). Z art. 53 Karty nauczyciela wynika bowiem, że całoroczny odpis jest iloczynem:

– planowanej liczby zatrudnionych nauczycieli przeliczonych na pełny wymiar zajęć (skorygowanej na koniec roku do faktycznego stanu zatrudnienia),

– 110 proc. kwoty bazowej przewidzianej w ustawie budżetowej na bieżący rok dla tej grupy zawodowej, obowiązującej 1 stycznia tego roku (1 stycznia br.  2446,82 zł  według art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na 2011 r., DzU nr 29, poz. 150).

Natomiast na nauczyciela emeryta lub rencistę  5 proc. pobieranego przez niego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Więcej w serwisie

»

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych