Marek Michalak powołuje się na sprawę zgłoszoną do Biura RPD dotyczącą odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku, złożonego przez rodziców do dyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej, o przedłużenie okresu nauki o jeden rok dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasadność odmowy przedłużenia okresu nauki ww. uczniom jest argumentowana funkcjonowaniem przepisu art. 44 zk ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Rzecznik zwraca uwagę, że wspomniany przepis dotyczy jedynie problemu egzaminu poprawkowego, zatem nie łączy się w żaden sposób z kwestią przedłużenia okresu nauki (na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok) z tytułu niepełnosprawności ucznia i posiadanego przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Odmowa udzielona rodzicowi, w związku ze złożonym wnioskiem o przedłużenie okresu nauki jego dziecku z niepełnosprawnością, nie znajduje podstaw prawnych. Obecnie brak jest bowiem podstaw prawnych do złożenia takiego wniosku – podkreśla RPD i apeluje do szefa resortu o podjęcie działań umożliwiających przyjęcie tożsamych rozwiązań prawnych – analogicznie do ustalonych w§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, umożliwiających przedłużenie okresu nauki (na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok) – także w szkołach artystycznych.