fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Tajne uchwały Krajowej Rady Komorniczej

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy samorząd komorniczy odmawia wglądu do uchwał własnym członkom komornikom, a gdy ci proszą o interwencję posła na Sejm RP, z racji wykonywanego przez niego mandatu, odmawia także jemu – podnosi posłanka Lidia Staroń
Do biura poselskiego Lidii Staroń zgłosiła się grupa komorników sądowych, z prośbą o interwencję w związku z brakiem dostępu do informacji publicznej, polegającym na uniemożliwieniu im zapoznania się z uchwałami podjętymi przez ich samorząd zawodowy, tj. Krajową Radę Komorniczą.

Uchwały informacją publiczną?

Posłanka, powołując się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora wystąpiła prezesa Krajowej Rady Komorniczej o udostępnienie uchwał podjętych w latach 2011-2012. W odpowiedzi szef KRK odmówił ich udostępnienia, zaznaczając, iż nie widzi podstaw prawnych do ich wydania. Prezes powołując się na regulacje art. 16 i 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wskazał, że obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień oraz uzyskiwania informacji i materiałów w trybie tych przepisów dotyczy tylko organów administracji rządowej i samorządowej, jak również innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Powołane przepisy - zdaniem prezesa KRK - nie dotyczą więc organów samorządu zawodowego, w tym komorniczego.
Z taką interpretacją nie zgodziła się Staroń, która wystąpiła w tej sprawie z interpelację do Ministra Sprawiedliwości. W jej ocenie odmowa udostępnienia żądanych uchwał przez prezesa KRK była więc pozbawiona uzasadnionych podstaw. Jak napisała „przytoczone przez prezesa KRK przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie są jedynymi stanowiącymi ustawową podstawę żądania przez posła informacji i dokumentów. (...) Niezasadne jest również zawężenie przez prezesa KRK zakresu zastosowania przywołanego przepisu art. 16 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jedynie do jednostek samorządu terytorialnego, podczas gdy przepis ten mówi w sposób bardziej ogólny o organach i instytucjach samorządowych, obejmując tym samym również organy samorządu zawodowego, w tym komorniczego."
Zdaniem posłanki żądane uchwały stanowią również informację publiczną z tego względu, że zostały podjęte przez organ wykonujący władztwo publiczne. Ponadto według Staroń „co najmniej niezrozumiałe jest, aby komornicy sądowi, skupieni w swoim samorządzie zawodowym i łożący na jego utrzymanie, nie mieli dostępu i nie znali uchwał jego organu (KRK), które bezpośrednio dotyczą ich działalności zawodowej".
Lida Staroń oceniła, iż niedopuszczalna jest sytuacja, gdy samorząd komorniczy odmawia wglądu do dokumentów (uchwał) własnym członkom (komornikom), a gdy ci proszą o interwencję posła na Sejm RP, z racji wykonywanego przez niego mandatu – odmawia także jemu.

Nie można nałożyć sankcji

Opinię posłanki podzielił w odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Grzegorz Wałejko. „Nie ulega żadnej wątpliwości, iż uchwały samorządu zawodowego komorników sądowych na wszystkich jego szczeblach winny być jawne dla komorników, którzy z mocy ustawy z chwilą powołania na stanowisko stają się członkami samorządu zawodowego" – podkreślił wiceminister.
Odnosząc się do pytania poseł o działania zmierzające do wyegzekwowania udostępnienia uchwał KRK członkom samorządu komorniczego na stronach internetowych krajowej rady, Grzegorz Wałejko zauważył, iż minister sprawiedliwości może jedynie zwrócić się do reprezentanta samorządu komorniczego o rozważenie potrzeby publikowania uchwał samorządowych w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nimi przez wszystkich członków samorządu. „Działanie takie zostanie podjęte niezwłocznie" – poinformował Wałejko, który dodał,  iż brak jest obecnie środków prawnych, które pozwalałyby na stosowanie sankcji, w przypadku nieudostępnienia żądanych dokumentów KRK, członkom samorządu komorniczego.
„Zasygnalizowany przez panią poseł problem niewątpliwie będzie natomiast przedmiotem rozważań w zakresie podjętych już prac koncepcyjnych nad zasadniczą nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, względnie nad nową ustawą określającą ustrój i organizację wykonywania zawodu komornika sądowego" – zapowiedział Wałejko.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA