fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Paca na czarno to kłopoty dla firmy

Ujawnienie niesformalizowanej współpracy wpędza firmę w konflikt z prawem i naraża na wysokie kary
Praca na czarno to popularna nazwa pracy nielegalnej. Jej definicję zawiera art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Pracą taką jest:- zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,- niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,- podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,- powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na  pracę, gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na czas dłuższy niż 30 dni.Umowę o pracę obowiązkowo zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 k.p.). Dotyczy to również krótkotrwałych ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA