fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie może przekazać swoich kompetencji

Przyznanych ustawą kompetencji rada gminy nie może przekazać w swojej uchwale innemu podmiotowi. Takie działanie narusza konstytucję
Rada Gminy Płaska podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Jak ustalił organ nadzoru w toku badania legalności tej uchwały, rada postanowiła, iż to kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług. Radni postanowili również, że to kierownik w decyzji administracyjnej o przyznaniu tej formy pomocy określa wysokość odpłatności bądź też, że świadczenie to przyznaje nieodpłatnie.
– Postanowienia uchwały o przekazaniu kompetencji prawotwórczych do właściwości innego podmiotu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa – wyjaśnia Aneta Kuberska, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Zgodnie z art. 92 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji innemu organowi. Konstytucyjny zakaz subdelegacji kompetencji prawotwórczych obejmuje także kompetencje do prawotwórstwa lokalnego – dodaje Aneta Kuberska.
Pogląd taki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, które wyraźnie zakazuje subdelegacji kompetencji prawotwórczych przez radę gminy, tj. przez organ w nie wyposażony ustawowo, na rzecz organu w takie kompetencje niewyposażonego (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 14 lutego 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 600/04).
Ponadto przepis art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w sposób niebudzący wątpliwości upoważnia radę jako organ właściwy do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ustanawiając w uchwale szczegółowe warunki odpłatności, organ stanowiący gminy nie może przekazywać kwestii sposobu ustalenia i wysokości kosztu usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej innemu podmiotowi.
Wojewoda podlaski zwrócił również uwagę, że zgodnie z delegacją art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej to wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
sygnatura akt: NK.II.4131.147.2012.AR
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA