fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Motoryzacja

Kierowca nie musi udowadniać, że ma paszport

- Prowadzimy usługi transportowe na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Czy powinniśmy żądać, żeby kierowca dostarczył nam paszport? Czy musimy trzymać ksero paszportu w dokumentach?
Pracodawca nie ma ani podstaw, ani potrzeby domagania się, by kierowca przedłożył mu paszport. Do podróżowania po obszarze Unii Europejskiej (ale też Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) wystarczy posiadanie jednego z dwóch dokumentów – dowodu osobistego lub paszportu.
Co istotne pracodawca nie może też domagać się od kandydata do pracy ani pracownika przedstawienia dowodu osobistego. Dokument ten zawiera bowiem dane wykraczające poza wskazane w art. 22 kodeksu pracy, do których przetwarzania pracodawca jest uprawniony. Można jednak zakładać, że kierowca posiada dowód osobisty. Powinien go bowiem mieć każdy obywatel polski mieszkający w Polsce: - od ukończenia 18 roku życia,
- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie mieszka wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Tak stanowi art. 34 ustawy z 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.). Nie ma przy tym znaczenia fakt czasowego zamieszkiwania na terytorium innego państwa (wyrok WSA w Warszawie z 14 grudnia  2005, IV SA/Wa 1550/05). Dowód osobisty jest, zgodnie z art. 1 ust. 3 ww. ustawy, dokumentem nie tylko stwierdzającym tożsamość osoby i poświadczającym obywatelstwo polskie, ale też dowodem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich UE, państw EOG nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o EOG, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Posiadanie przez kierowcę dowodu osobistego jest więc wystarczające do wykonywania przez niego pracy na terenie Polski i pozostałych państw UE. Nie można zatem żądać od niego ani dostarczenia paszportu, ani jego wyrobienia. Zobacz serwis » Dobra Firma » Kadry i płace » Uprawnienia i kwalifikacje pracownika
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA