fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmieniając profil produkcji, przeszkol personel

Zakład pracy chronionej, który chce wytwarzać coś innego niż dotychczas, uzyska refundację części wydatków poniesionych na przekwalifikowanie niepełnosprawnych pracowników
Dostanie zwrot, jeśli przeszkoli ich w związku ze zmianą profilu produkcji prowadzonej w firmie. Pomocy tej udziela marszałek województwa według rozporządzenia z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 125, poz. 1161 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej. Zainteresowany ma szansę na zwrot kosztów:- zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż mieszka uczestnik,- przejazdu na szkolenie, w tym przewodnika lub opiekuna dla osoby ze znaczną niepełnosprawnością,- wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna dla osoby upośledzonej ruchowo ze znaczną niepełnosprawnością,- niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych,- ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA