fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Własny transport i hotel nie powinny być opodatkowane tak jak cała usługa

Biura podróży ciągle nie wiedzą, jak rozliczać własne świadczenia, które są elementem usługi turystycznej
O zasadach rozliczania takich usług mówi art. 119 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest kwota marży, pomniejszona o należny podatek. Marża to różnica między należnością, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną zakupu przez biuro towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.Zapis ten odpowiada art. 308 dyrektywy Rady2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, poz. 1), który nakazuje opodatkować samą marżę, gdy świadczone są usługi nabyte uprzednio w całości od innych podatników.Jednocześnie art. 119 ust. 5 ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb opodatkowania marży, gdy podatnik w ramach świadczonej usługi turystycznej wykorzystuje własny majątek (przepis nieprecyzyjnie określa to jako usługi wykonywane we własnym zakresie, tzw. usługi własne). W takim wypadku przepisy pozwalają na opodatkowanie "usług własnych" na zas...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA