fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Stypendia dla niepełnosprawnych bezrobotnych wolne od podatku

Powiatowy urząd pracy nie musi pobierać zaliczek na podatek dochodowy od stypendium ze środków PFRON wypłacanego niepełnosprawnemu za staż
Tak uznał naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Jego postanowienie z 19 lipca 2007 r. (nr PD-1/41538/07) potwierdza stanowisko powiatowego urzędu pracy, że stypendia wypłacane niepełnosprawnym bezrobotnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są wolne od podatku dochodowego. Pozwala na to art. 21 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jak czytamy w uzasadnieniu postanowienia, art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 r., nr 123 poz. 776 ze zm.) przyznaje niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu prawo do korzystania z usług oraz instrumentów rynku pracy. Przykładowo: szkoleń, staży, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Wydatki te są pokrywane ze środków PFRON (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. "Jeżeli zatem przyznane osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, stypendium za okres szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego ze środków PFRON wynika z przepisów powołanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to przedmiotowe świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy" - czytamy w uzasadnieniu postanowienia.
PUP nie musi zatem naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma też obowiązku sporządzać rocznych informacji o dochodach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA