fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Musisz zebrać więcej niż połowę głosów

Aby wydzielić ze spółdzielni budynek, potrzeba ponad 50 procent głosów spółdzielców go zamieszkujących. Nie może być ich jednak mniej niż 10. Żeby założyć wspólnotę w spółdzielczym budynku, trzeba mieć zgodę większości udziałowców tej nieruchomości
[srodtytul]JAK PODZIELIĆ SPÓŁDZIELNIĘ [/srodtytul]
1. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne. Dlatego w budynku, który ma się oddzielić, trzeba znaleźć co najmniej dziesięciu spółdzielców, którzy godzą się na podział, pamiętając, że członkiem spółdzielni mogą być oboje małżonkowie. Jeśli to się nie uda, można spróbować namówić na podział mieszkańców innego budynku. Warto go szukać jak najbliżej i uważać, by liczba członków wydzielonej spółdzielni nie była przez to zbyt duża. 2. O planach podziału spółdzielni dobrze jest poinformować pozostałych mieszkańców swojego budynku. Można to zrobić np. na zebraniu. O jego zwołaniu nie trzeba powiadamiać spółdzielni.
3. Chętni muszą w swoim gronie podjąć uchwałę o wydzieleniu się ze spółdzielni. Do jej przyjęcia wymagana jest bezwzględna (ponad 50 procent) większość głosów spółdzielców zamieszkujących dany budynek. Podpisy pod uchwałą sporządzoną w dwóch egzemplarzach można zebrać nawet w drodze zwykłego zbierania podpisów, czyli chodząc od drzwi do drzwi. W ten sam sposób trzeba wybrać własną reprezentację - kilka osób, które w ich imieniu będą rozmawiać z zarządem, występować na walnym zgromadzeniu albo przed sądem. Uchwała może wyglądać tak: [srodtytul]Uchwała [/srodtytul] w sprawie utworzenia nowej spółdzielni mieszkaniowej podjęta.......................... (data) My, niżej podpisani członkowie spółdzielni mieszkaniowej SM Jutrzenka w Warszawie, działając na podstawie art. 108b ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j. w DzU. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) postanawiamy: 1. Utworzyć nową spółdzielnię mieszkaniową pod nazwą SM Świt w Warszawie, której członkami staną się dotychczasowi członkowie SM Jutrzenka posiadający spółdzielcze prawa do lokalu bądź odrębną własność lokalu w budynkach przy ulicy Czereśniowej 1, 2 i 3. 2. Wystąpić do Zarządu SM Jutrzenka w Warszawie z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w taki sposób, że część majątku SM Jutrzenka przypadająca członkom posiadającym prawa do lokali w budynkach przy Czereśniowej 1, 2 i 3 - przypadnie nowej SM Świt. 3. Do czasu wyboru władz SM Świt zgodnie z przepisami o zakładaniu spółdzielni powołujemy Komisję Organizacyjną w składzie: 1).................................................... (nazwisko, adres, telefon), 2).................................................... (nazwisko, adres, telefon), 3).................................................... (nazwisko, adres, telefon). - do reprezentowania nas -w sprawach związanych z podziałem spółdzielni i utworzeniem nowej spółdzielni - wobec SM Jutrzenka i wobec Sądu: Imię i nazwisko członka spółdzielni, adres, podpis [co najmniej 10 podpisów; ponad 50 procent członków spółdzielni z budynku lub osiedla, w którym tworzy się nową spółdzielnię] 4. Komisja Organizacyjna przekazuje zarządowi starej spółdzielni żądanie zwołania walnego zebrania członków wraz z projektem uchwały o podziale. 5. Zarząd starej spółdzielni powinien niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 60 dni) przygotować dokumenty niezbędne do dokonania podziału i udostępnić je osobom żądającym podziału. Te dokumenty to przede wszystkim opis nieruchomości, które miałyby przypaść nowej spółdzielni, ich granic, a także urządzeń obsługujących te nieruchomości. 6. W ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania zarząd powinien zwołać walne zgromadzenie, które podejmie uchwałę o podziale spółdzielni lub odmowie podziału. 7. Jeśli zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w ciągu trzech miesięcy albo walne zgromadzenie nie podejmie w tym terminie uchwały, albo odmówi podziału, albo podejmie uchwałę podziałową niespełniającą żądań wnioskodawców - mogą oni w ciągu sześciu tygodni zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia. Koszty sądowe (aktualnie: 500 zł) ponoszą solidarnie "secesjoniści" i dotychczasowa spółdzielnia. 8.Po uprawomocnieniu się orzeczenia o podziale mieszkańcy wydzielonego budynku mogą uchwalić statut swojej spółdzielni, wybrać zarząd i radę nadzorczą oraz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. [srodtytul]JAK ZAŁOŻYĆ WSPÓLNOTĘ [/srodtytul] 1. Jeśli nie wszystkie lokale w danej nieruchomości mają odrębne prawo własności, właściciele już wykupionych lokali, którzy chcą utworzenia wspólnoty, powinni policzyć swoje udziały. Najlepiej, jeśli mają razem ponad 50 proc. powierzchni użytkowej w danym budynku. W przeciwnym razie muszą się liczyć z wetem spółdzielni. 2. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele zwołują zebranie albo też proszą zarząd spółdzielni o jego zorganizowanie. Wtedy wybierają zarząd wspólnoty. Jeśli w danym budynku jest więcej niż siedem lokali, powinni to zrobić, podejmując uchwałę o wyborze jedno- lub kilkuosobowego zarządu - ze swojego grona albo spoza niego. 3. Uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty zanoszą zarządowi spółdzielni. Jednocześnie na piśmie określają, jaką część majątku spółdzielni chcą przejąć. 4. Następnie w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym rejestrują wspólnotę i otrzymują nr REGON. Wspólnota nie musi mieć nazwy; jej nazwą jest adres. 5. Zarząd powinien też wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie NIP (numer identyfikacji podatkowej). Ułatwi to założenie konta wspólnoty, podpisywanie umów itp. 6. Na następnym zebraniu wspólnota powinna zdecydować o wysokości comiesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. radził dr Witold Kalinowski
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA