Jak rozliczyć zagraniczne delegacje służbowe

Zarząd spółki z o.o. wyraził zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu pracownikom wysłanym na delegację służbową za granicę w wysokości przekraczającej limit odnoszący się do kraju, do którego wyjechali. Czy w takiej sytuacji należy uznać zwrot tej należności za dochód pracownika i potrącić od niej zaliczkę na podatek dochodowy? Czy może podatkiem objęta jest tylko różnica między limitem wydatków na nocleg w hotelu a kwotą zwróconą pracownikowi?
Zwolniona z podatku jest cała kwota wypłacona pracownikowi tytułem zwrotu kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zwalnia on z podatku należności z tytułu podróży służbowej "do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy". Takie przepisy zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.).Możliwość wyrażenia przez pracodawcę - w uzasadnionych wypadkach - zgody na zwrot kosztów za nocleg w wysokości przekraczającej określone limity przewidziana jest w § 9 ust. 3 tego rozporządzenia. Koszty noclegu w hotelu w kw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL