Komentarz do przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy oraz udzielaniu pracownikom zwolnień od pracy

Praktyczny przewodnik po rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
ROZDZIAŁ 1[b]§1.[/b] Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.[b]Komentarz:[/b] Przepis dzieli przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy na dwie grupy. Pierwsza obejmuje zdarzenia i okoliczności wyraźnie przewidziane w przepisach prawa, np. niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika, ślub pracownika czy stawiennictwo przed sądem w charakterze strony, świadka lub biegłego. Druga - zdarzenia i okoliczności wprawdzie niewymienione w przepisach, ale obiektywnie uniemożliwiające stawiennictwo pracownika w pracy. Ta druga grupa stanowi otwarty katalog przyczyn każdorazowo podlegających ocenie pracodawcy. Od niego zależy, czy daną okoliczność lub zdarzenie uzna za us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL