Praca, emerytury, renty

Można szukać pracy w jednym państwie Unii i pobierać zasiłek w innym

Proces o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Niemiec do Polski pokazuje, że słaba znajomość europejskich przepisów i procedur prowadzi do pokrzywdzenia polskich obywateli
Zgodnie z rozporządzeniami nr 1408/71 oraz 574/72 Rady EWG oraz z polską ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatelom państw UE przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Zasiłek może być transferowany (przesyłany) z Polski albo do Polski. Przyznawany jest na podstawie ustawodawstwa kraju UE, od którego się należy. Niestety, ten, kto go chce rzeczywiście uzyskać, wpada w tryby europejskiej i rodzimej biurokracji.
[srodtytul]Pracował w Niemczech, pracy szuka w Polsce [/srodtytul] Andrzej L. z Płocka przepracował legalnie w Niemczech cztery lata jako artysta w cyrkowej rewii konnej. W grudniu 2004 r. cyrk zbankrutował. Andrzej L. dostał wypowiedzenie i skończyło mu się zezwolenie na pracę. Przed powrotem do Polski zarejestrował się w niemieckim urzędzie pracy jako bezrobotny i uzyskał prawo do zasiłku od 10 stycznia 2005 r. Musiał się jednak zarejestrować w ciągu siedmiu dni w urzędzie pracy w Polsce. - Zasiłek transferowy wypłacany w Polsce przysługuje jedynie na trzy miesiące - mówi Andrzej L. - Ale żeby go dostać, trzeba mieć przede wszystkim formularz E 303. W niemieckiej Agentur für Arbeit, która mnie zarejestrowała na podstawie świadectwa pracy, obiecano, że druk E 303 zostanie dosłany do Polski. Andrzej L. twierdzi, że już 3 stycznia 2005 r. zgłosił się do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. - Nikt tam nie wiedział, o co chodzi. Pierwszy raz zetknęli się z taką sprawą - mówi. Odesłano go do płockiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tam również go nie zarejestrowano, mimo że miał niemieckie świadectwo pracy, pozwolenie na pracę, niemiecką kartę emerytalno-rentową. Brakowało tylko druku E 303. WUP w Płocku utrzymuje, że chociaż Andrzej L. rzeczywiście zgłosił się 3 stycznia w urzędzie, to jednak nie miał żadnych dokumentów potwierdzających pracę w Niemczech ani wypełnionych formularzy E 303 i E 301. Nie można więc było wywnioskować, czy ma prawo do transferu zasiłku. [srodtytul]Jak to regulują przepisy UE [/srodtytul] Bezrobotny, który ma prawo do zasiłku w państwie ostatniego zatrudnienia, może przez trzy miesiące pobierać transferowany zasiłek pod warunkiem, że szuka pracy w innym państwie członkowskim UE. Formularz E 303 wystawia instytucja właściwa w państwie, które przyznało zasiłek. Jest on podstawą wypłaty zasiłku w państwie poszukiwania pracy. Transferowany zasiłek wypłaca się w Polsce w złotych, w kwocie netto. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne płaci instytucja w państwie, które przyznało świadczenie. Jeśli bezrobotny przez trzy miesiące nie znajdzie pracy i wróci do kraju, który przyznał mu zasiłek, będzie mógł w nim nadal pobierać świadczenie do końca okresu przewidzianego przez tutejsze przepisy. Ale jeśli nie wróci do tego kraju przed upływem 90 dni, wówczas straci prawo do zasiłku. Z danych WUP z całej Polski wynika, że w IV kwartale 2006 r. i I kwartale 2007 r. 235 Polaków pobierało za granicą transferowany z Polski zasiłek dla bezrobotnych. Z tej liczby osiem osób znalazło pracę w innym państwie unijnym. Natomiast w Polsce pobierało transferowany zasiłek dla bezrobotnych 127 osób. Zatrudnienie u nas znalazło trzech obywateli Unii Europejskiej. masz pytanie do autorki, e-mail: a.rosa@rzeczpospolita.pl [ramka]Procedura przy wypłacie w Polsce zasiłku transferowanego z innego państwa unijnego KROK PIERWSZY: obywatel UE zgłasza się do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) z formularzem E 303 KROK DRUGI: WUP sprawdza, czy formularz jest prawidłowo wystawiony i czy bezrobotny zgłosił się do urzędu w ciągu siedmiu dni od przyjazdu KROK TRZECI: jeśli formularz E 303 nie budzi zastrzeżeń, urząd wystawia decyzję o wypłacie transferowanego zasiłku; jego kwotę przelicza na złote. KROK CZWARTY: WUP przesyła formularz E 303/2 do instytucji właściwej państwa, które przyznało zasiłek, wraz z informacją o zgłoszeniu się bezrobotnego do urzędu pracy i rozpoczęciu wypłaty świadczenia KROK PIĄTY: WUP przekazuje do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce pobytu bezrobotnego formularz E 303/4 wraz z decyzją o przyznaniu i wysokości oraz wypłaty zasiłku [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL