fbTrack

Internet

Inspektorzy zaglądają na spółdzielcze strony WWW

Spółdzielnie mieszkaniowe, publikując na stronach internetowych swoje dokumenty, mogą ujawniać dane dotyczące spółdzielców, a tym samym łamać przepisy o ochronie danych osobowych
Tak uważa generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Chodzi o to, że spółdzielnie mieszkaniowe od 31 lipca mają zamieszczać na swoich stronach internetowych m.in.: statuty, regulaminy, uchwały i protokoły. Mówi o tym art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dokumenty te, przede wszystkim uchwały i protokoły z obrad organów spółdzielni oraz z lustracji, będą zawierać - w opinii GIODO - dane osobowe.
Z chwilą publikacji w Internecie informacje te (niekiedy o bardzo osobistym charakterze) staną się publicznie dostępne i będą mogły być wykorzystywane przez osoby trzecie. Wśród ujawnionych w ten sposób mogą być także dane szczególnie chronione w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (np. o nałogach lub o stanie zdrowia zawarte w uzasadnieniach uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni mieszkaniowych). Zdaniem GIODO nie ma żadnego uzasadnienia, aby udostępniać zawierające dane osobowe dokumenty spółdzielni mieszkaniowych osobom niezwiązanym z ich działalnością i pozostającym poza kręgiem spółdzielców. Z tych powodów art. 81 ust. 3 narusza prawa osób fizycznych wynikające z Konstytucji RP oraz ustawę o ochronie danych osobowych. - Kwestionowana regulacja - twierdzi GIODO - wbrew prawdopodobnej intencji ustawodawcy zamiast zwiększyć uprawnienia kontrolne spółdzielców wobec organów spółdzielni, rodzić może dla nich istotne zagrożenia związane z upublicznieniem ich danych. GIODO wystąpił więc do prezydenta RP z prośbą o ustosunkowanie się do tego problemu. Same spółdzielnie do publikacji swoich dokumentów w Internecie podchodzą ostrożnie. Na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Ruda z Warszawy można znaleźć na razie tylko statut oraz protokół z ostatniej lustracji spółdzielni. - Przymierzamy się do wzbogacenia naszej strony o dodatkowe dokumenty - mówi Dariusz Śmierzyński, jej prezes. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa konsultowała się z prawnikami, jakie informacje może zamieszczać na stronie internetowej, by nikomu nie zaszkodzić. Według Beaty Frajtak z tej spółdzielni art. 81 ust. 3 nie nakłada na spółdzielnie obowiązku publikowania wszystkich dokumentów wymienionych w tym przepisie. Mówi tylko, że spółdzielnia "powinna" to robić. Od jej zarządu zależy więc, jakie dokumenty umieści w Internecie. Na pewno nie będą to uchwały dotyczące bezpośrednio konkretnych spółdzielców, np. wykluczające z członkostwa. Łatwo bowiem zawsze zidentyfikować osobę, której dotyczą. PSM zdecydowała się na razie publikować informacje o wszystkich uchwałach podejmowanych przez radę nadzorczą, nie zamieszcza jednak ich treści. Zainteresowany zawsze może przyjść do spółdzielni i poprosić o ich udostępnienie. masz pytanie do autorki, e-mail: r.krupa@rzeczpospolita.pl 1. Członek spółdzielni ma prawo otrzymać odpis statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzenia odpisów i kopii tych dokumentów (z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutów) pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. 3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL