Konsumenci

Umowę ze zmianami trzeba dostarczyć klientowi

Osoba mająca rachunek bankowy powinna być bezpośrednio informowana o zmianach w regulaminie świadczenia usług. Wywieszenie ich w oddziale banku nie wystarczy
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktyki stosowane przez Dominet Bank SA. W regulaminie lokat terminowych bank zastrzegł, że może dokonywać zmian w tym dokumencie i będą one ogłaszane w jego placówkach w sposób ogólnodostępny, czyli np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy zapewnienie prawa wglądu klientom do zmienionego regulaminu.
Dodatkowo postanowił, że jeśli klient z powodu zmian w regulaminie nie wypowie umowy wciągu 14 dni, to bank zakłada, że zmienione postanowienia obowiązują od daty ich zmiany. Tak skonstruowany zapis powoduje, że klient, który chce uniknąć konsekwencji zmian w regulaminie (a mogą one przecież dotyczyć tak istotnych kwestii, jak np. warunki zerwania lokaty), musiałby co14 dni udawać się do banku, aby sprawdzić, czy ten przypadkiem nie dokonał jakichś zmian. Tego rodzaju praktyki były kwestionowane przez sąd również w sprawie PKO BP.
Zapis zawarty w regulaminie Dominet Banku SA stanowi zakazaną klauzulę umowną, która narusza interesy konsumenta, w tym wypadku posiadacza rachunku - orzekł sąd. Bank zapewnia bowiem sobie uprawnienie do dowolnej zmiany umowy (regulamin, jako załącznik, stanowi integralną jej część). -W świetle obecnych przepisów przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi zmieniony wzorzec umowy - mówi Violetta Piłka, radca prezesa w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Chodzi o to, aby konsument miał możliwość ustosunkowania się do takich zmian i odstąpienia od umowy, jeśli ich nie zaakceptuje - dodaje. Umowy z wszelkimi wprowadzanymi przez bank zmianami muszą więc zostać doręczone klientowi. Taki obowiązek wynika z art. 384 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy. Warto pamiętać, że do obrotu z udziałem konsumentów nie ma zastosowania przepis k.c. stanowiący, że strona jest związana umową, jeśli mogła z łatwością dowiedzieć się o jej treści, a posługiwanie się danym wzorcem umowy jest zwyczajowo przyjęte. Krótko mówiąc, bank musi skutecznie dostarczyć klientowi regulamin ze zmianami -odbywa się to zwykle w formie zwykłego, papierowego listu. Wydaje się jednak, że w wypadku kont i lokat internetowych przesłanie informacji może również odbywać się na podstawie art. 384 § 4 k.c. w formie elektronicznej, czyli np. e-mailem. Wyrok nie jest prawomocny (sygn. XVII Amc 88/06). masz pytanie do autorki, e-mail: e.usowicz@rzeczpospolita.pl - Uzależnianie udzielenia kredytu od założenia rachunku w oddziale banku - Pobieranie opłat za nieuzasadnioną reklamację - Podwójne karanie klienta spóźniającego się ze spłatą kredytu albo zadłużenia na karcie kredytowej (pobieranie karnych odsetek i kary umownej) - Zastrzeganie, że zmiany prowizji i opłat są podawane w oddziałach banku lub telefonicznie (klient powinien być bezpośrednio informowany) - Zbyt ogólnikowe określanie przyczyn wypowiedzenia umowy - np. z powodu "znacznego" obniżenia wartości zabezpieczenia - Ogłaszanie zmian w regulaminie świadczenia usług w oddziale banku, zamiast doręczania ich na piśmie klientowi
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL