fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Psycholog przebada kandydata na strażnika

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Do służby w straży gminnej nie mogą być dopuszczone osoby, które tej weryfikacji nie przeszły. Badania psychologiczne nie są jednorazowe, co oznacza konieczność okresowego ich powtarzania
Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w straży gminnej (miejskiej) muszą spełniać wymagania określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F141278A5E471A97C3EE63AFED78F408?id=75516]ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich), (DzU nr 123, poz. 779 ze zm.)[/link].
Jak wynika z treści jej art. 24, strażnikiem może być osoba, która: posiada polskie obywatelstwo; ukończyła 21 lat; korzysta z pełni praw publicznych; posiada co najmniej średnie wykształcenie; cieszy się nienaganną opinią; jest sprawna fizycznie; ma uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Ponadto kandydaci do tej służby muszą się poddać badaniom lekarskim i psychologicznym.
[srodtytul]Szczegóły w rozporządzeniu[/srodtytul]
Zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów do służby w gminnych formacjach porządkowych określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2A0643B51AD39C08FE7D203CF58958D9?id=363899]rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych[/link] (miejskich).
Akt ten został opublikowany w DzU nr 150, poz. 1012. i obowiązuje od daty publikacji, czyli od 17 sierpnia 2010 r.
Przepisy rozporządzenia regulują dwie kwestie. Po pierwsze – wskazują podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych, a po drugie – określają zakres i tryb przeprowadzania tych badań.
Na marginesie trzeba zaznaczyć, że obowiązek poddania się obowiązkowym badaniom psychologicznym ciąży nie tylko na osobach, które starają się o pracę w charakterze strażnika, ale również na strażnikach.
Jeżeli chodzi o podmioty uprawnione do przeprowadzania tych badań, to zostały one wskazane w § 2 rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią uprawnienie to przysługuje jedynie psychologom posiadającym kompetencję do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub takie pozwolenie posiadających.
[srodtytul]Konieczne skierowanie[/srodtytul]
Badanie psychologiczne kandydata przeprowadza się na podstawie wydanego przez (przyszłego) pracodawcę skierowania. Jego wzór jest standardowy, a określają go przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=674CD1D529679FC20304AB888FBFB4D2?id=173845]ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 125, poz. 1317 ze zm.[/link]).
Będą to zatem przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E32D7F8D4B85A9543794C831FDED058A?id=361103]rozporządzenia ministra zdrowia z 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (DzU nr 131, poz. 888)[/link], które obowiązuje od 14 lipca bieżącego roku.
Przepisy tego rozporządzenia określają również wzór orzeczenia, które uprawniony lekarz wydaje po zakończonym badaniu psychologicznym kandydata na strażnika.
[srodtytul]Osobowość i intelekt[/srodtytul]
Jak wynika z § 4 rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich), badanie rozpoczyna się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
Obejmuje ono określenie sprawności intelektualnej kandydata oraz ocenę jego osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach. Badanie określa ponadto poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej kandydata na strażnika.
Zakres badania może zostać rozszerzony. Decyzję w tej sprawie podejmuje psycholog, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej. Jednocześnie przepisy rozporządzenia nie określają, jak bardzo zakres badania może zostać rozszerzony. Oznacza to, że decyzja w tej sprawie została pozostawiona uznaniu lekarza.
Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika. W razie stwierdzenia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tej pracy psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych kandydata.
Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej. Psycholog wpisuje je również do prowadzonego przez siebie rejestru wydanych orzeczeń.
Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
[srodtytul]Odwołanie jest możliwe[/srodtytul]
Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
Psycholog, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania przekazuje je, wraz z kopią dokumentacji psychologicznej, podmiotowi odwoławczemu.
Wojewódzki ośrodek medycyny pracy, do którego odwołanie trafiło, ma obowiązek przeprowadzić ponowne badanie psychologiczne kandydata na strażnika oraz wydać orzeczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne, co oznacza, że nie można się od niego odwołać.
[ramka][b]Dyplom, staż i wpis do rejestru[/b]
Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badań kandydatów do pracy w charakterze strażnika gminnego jest osoba, który posiada:
- dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do 31 grudnia 1992 r.;
- co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej trzy lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa;
- dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
- zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego policji.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA