fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Trudna sytuacja to za mało, by umorzyć koszty

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Aby organ umorzył koszty egzekucyjne, konieczne jest wykazanie, że strona rzeczywiście nie może zapłacić tych należności bez znacznego uszczerbku dla sytuacji finansowej
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 18 sierpnia 2010 r., III SA/Po 155/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Dyrektor II Oddziału ZUS na podstawie art. 64e [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0FE3B55E51D79A25D5AA3C47EE8C9939?id=179915]ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji[/link] odmówił K. umorzenia kosztów egzekucyjnych przypadających na rzecz organu egzekucyjnego powstałych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
W zawiadomieniach z 12 sierpnia 2009 r. dokonano skutecznego zajęcia prawa majątkowego. 3 września zobowiązany złożył wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych. Organ stwierdził jednak, że koszty egzekucyjne zostaną zaspokojone w całości w ciągu kilku miesięcy, a ich ściągnięcie nie spowoduje innych wydatków.
Nie pomogło zażalenie. Dyrektor izby skarbowej utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji. Sprawa trafiła do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA orzekł jednak, że skarga jest nieuzasadniona.
Przypomniał, że zgodnie z art. 64e § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny może umorzyć koszty, jeżeli stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej, za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny, ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.
Akt administracyjny wydany w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych ma charakter uznaniowy, co nie oznacza jednak, że może być całkowicie dowolny. Sąd nie może nakazać organowi egzekucyjnemu podjęcia określonego rozstrzygnięcia, jest to bowiem wyłączna kompetencja organu.
Kontrola sądu obejmuje zbadanie, czy wydanie postanowienia poprzedzone zostało prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, tj. czy organ w sposób wyczerpujący zebrał materiał dowodowy oraz rozważył i ocenił wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na wybór rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kosztów egzekucyjnych.
Skarżący powołał się na swoją trudną sytuację rodzinną i majątkową, wskazującą jego zdaniem na możliwość spowodowania znacznego uszczerbku dla jego sytuacji finansowej w konsekwencji wyegzekwowania spornych kosztów egzekucyjnych. Jednak pojęcie „znaczny uszczerbek” związane jest z takim uszczerbkiem, którego skutki znacznie przewyższają normalne skutki związane z uszczupleniem majątkowym. Wykazanie przesłanki znacznego uszczerbku ciąży na wnioskującym o umorzenie kosztów.
Z podanych przez skarżącego informacji wynika, że jego sytuacja nie jest dobra. Nie oznacza to jednak, jak słusznie uznał organ, iż wyegzekwowanie stosunkowo niewysokiej kwoty 405,30 zł, i to nie jednorazowo, ale w ciągu kilku miesięcy, spowoduje uszczerbek dla sytuacji finansowej skarżącego o charakterze znacznym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA