Skutki niezastosowania praw unijnego

ROL
Nawet decyzję, która stała się już ostateczna, można podważyć, powołując się na to, że przepis, na podstawie którego została wydana, jest niezgodny z prawem wspólnotowym
Niezastosowanie prawa wspólnotowego jest bowiem rażącym naruszeniem prawa.Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji jest nadzwyczajnym trybem pozwalającym podatnikom kwestionować decyzje organów podatkowych, które stały się już ostateczne, czyli takie, wobec których nie przysługują środki odwoławcze.Tryb ten został uregulowany w rozdziale 18 działu IV [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B1FD8759F9FCA95FAC3CBB871F9B0FD5?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest rażące naruszenie prawa. Co należy przez nie rozumieć? Niewątpliwie zachodzi ono wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans między treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją.Zgodnie z [b]wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 czerwca 2010 r. (I FSK 449/09)[/b] z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną, powołując się na przepis prawa krajoweg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL