fbTrack

Opinie z rynku

Deweloper musi przechowywać dokumentację budynku

Anna Piecuch radca prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
[b]Mamy zastrzeżenia co do wykonania garażu podziemnego w budynku, który dwa lata temu wybudował deweloper. Jak administrator naszego bloku może wyegzekwować projekt budowy garażu od dewelopera? Ten nie chce go przekazać, mówi, że czas gwarancji minął, a w ogóle garaż jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Czy w wydziale architektury w gminie można dostać taki projekt?[/b]
[i](nazwisko do wiadomości redakcji)[/i] – Działanie dewelopera jest nieuprawnione. Zgodnie z art. 60 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FF527A210B2C8BA8FEB3238024BC4415?id=183262]ustawy Prawo budowlane[/link] – jako inwestor ma on obowiązek przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, jak również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu. Bez znaczenia dla spełnienia tego obowiązku jest fakt, czy budynek jest wykonany zgodnie z projektem oraz czy upłynął okres gwarancji. To właściciel budynku lub jego zarządca jest bowiem zobowiązany do przechowywania ww. dokumentacji przez cały okres istnienia obiektu (art. 63 ust. 1 pr. bud.).
Niewypełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny (art. 93 pkt 9 pr. bud.). Jeśli inwestor, jak to ma miejsce w tej sprawie, nie realizuje swojego obowiązku, właściciel budynku lub jego zarządca może wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o wydanie dokumentacji. Może również skorzystać z alternatywnego rozwiązania, a mianowicie zwrócić się do wydziału architektury starostwa powiatowego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Z wnioskiem takim, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162786] ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198)[/link], może wystąpić każdy, bez konieczności wykazywania interesu faktycznego czy prawnego. O tym, że projekt budowlany jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów ww. ustawy, przesądza orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA. Projekt budowlany jest bowiem integralną częścią decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i podlega zatwierdzeniu w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę bądź w odrębnym postępowaniu. Informacja dotycząca takiego postępowania administracyjnego jest „informacją o sprawach publicznych” w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu. Starosta może zatem udostępnić projekt do wglądu w siedzibie urzędu oraz skopiować go na koszt wnioskodawcy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL