fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kultura

Regulamin konkursu „Poznańsko-Warszawska ASP”

Regulamin konkursu „Poznańsko-Warszawska ASP” oraz konkursów towarzyszących organizowanych w serwisie rp.pl/kultura.
[b]I Postanowienia ogólne i definicje[/b]
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” w serwisie rp.pl/kultura jest Presspublica Sp. z o. o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 0000134482, NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 8.740.000,00 PLN (ośmiu milionów siedmiuset czterdziestu tysięcy złotych) (dalej: Organizator).
2. Uczestnik - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie rp.pl/kultura.
3. Konkurs - należy przez to rozumieć niniejszy konkurs , którego zasady określa niniejszy regulamin.
4. Konkursy dodatkowy - należy przez to rozumieć konkursy organizowane przez Organizatora, które towarzyszyć będą Konkursowi głównemu, których zasady określa niniejszy regulamin.
5. Komisja Konkursowa - należy przez to rozumieć kapitułę konkursu, która oceni prawidłowość odpowiedzi oraz przyzna nagrody; w skład jury wchodzi Edyta Borkowska i Monika Hołdak.
6. Zwycięzca - należy przez to rozumieć uczestników, którzy otrzymają nagrody w Konkursie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
[b] II Zasady Konkursu[/b]
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu [link=http://rp.pl/kultura]rp.pl/kultura[/link], będący jednocześnie użytkownikami Facebooka.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Organizatora lub sponsora;
b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,
c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających,
d) osoby nieletnie, tj. takie, które nie ukończyły 13. roku życia.
3. Przebieg Konkursu: 01.08.2010. na stronie rp.pl/kultura pojawi się dedykowane Konkursowi ogłoszenie „Poznańsko-Warszawska ASP - KONKURS”, w którym znajdzie się link do galerii prac artystów , przesłanych z zamiarem prezentacji swoich prac w Konkursie.
4. Użytkownicy serwisu i Facebooka mogą głosować na ulubioną pracę poprzez naciśnięcie ikonki "Lubię to" znajdującej się nad zdjęciem pracy prezentowanej w ogłoszeniu konkursowym. Artysta, którego praca zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrodę ufundowaną przez firmę Axeco s.c., którą stanowią przybory plastyczne o wartości 2.500,00 PLN. Artysta biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wygrania i odebrania nagrody ufundowanej przez firmę Axeco s.c.
5. Użytkownicy serwisu i Facebooka mogą uczestniczyć również w Konkursach dodatkowych poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego z informacją zawierającą recenzję pracy, na którą głosowali. W ogłoszeniu konkursowym będą pojawiać się informacje o terminie rozpoczęcia Konkursów dodatkowych. Zgłoszenia wysyłane będą na adres kultura@rp.pl.
O zwycięstwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Konkurs dodatkowy wygrywa ten z uczestników, który prześle zgłoszenie wraz z recenzją wybranej pracy oraz swoim imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania jako pierwszy po otwarciu Konkursu dodatkowego. Nagrodami w Konkursach dodatkowych będą drobne nagrody rzeczowe (książki, filmy DVD, płyty CD itp.).
6. W Konkursie i Konkursie dodatkowym można głosować tylko raz. W przypadku wysłania większej liczby e-maili niż jeden na jeden Konkurs i Konkurs dodatkowy, zgłoszenie jest nieważne, a nagrodę otrzyma osoba następna w kolejności udzielonych zgłoszeń, zgodnie z Regulaminem.
7. Konkurs i Konkursy dodatkowe są organizowane i przeprowadzany w serwisie rp.pl/kultura w okresie od 1 sierpnia do 20 września 2010 roku.
8. Zwycięzcy Konkursu będą informowani o wygranej drogą elektroniczną. Artysta odbierze nagrodę osobiście. Nagrody dla czytelników mogą być odebrane osobiście lub przesłane pocztą.
[b]III Reklamacje:[/b]
1. Reklamacje związane z Konkursem i Konkursem dodatkowym będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia lub adres mailowy, z którego głosowano, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w składzie: Piotr Kropiński (dyrektor Rzeczpospolitej Online) i Renata Wróbel (redaktor prowadząca Rzeczpospolitej Online).
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
[b]IV Postanowienia końcowe[/b]
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: [link=http://www.rp.pl]www.rp.pl[/link].
2. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb tego Konkursu.
3. Biorąc udział w Konkursie i Konkursie dodatkowym uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA