fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Co ustalił zespół w Gierałtowicach?

30 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice prowadził Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
W obradach uczestniczyli: wójt Gminy Gierałtowice, starosta Powiatu Gliwickiego, a także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zarządu Kompanii Węglowej SA, Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Centrum Wydobywczego Zachód, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
– Omawiano działania przedsiębiorców górniczych, zmierzające do ograniczenia zagrożenia powodziowego na terenach zalewowych Gminy Gierałtowice, w kontekście dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej. Podczas posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na terenie gminy Gierałtowice – poinformowała Jolanta Talarczyk, rzeczniczka WUG.
Chodzi m.in. o podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn -35 do ujścia potoku Chudowskiego i od ujścia potoku Chudowskiego do ok.100 m poniżej mostu w ciągu ulicy Makoszowskiej - Legnickiej, przebudowę przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I i terenów przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie docelowej eksploatacji górniczej kopalni Sośnica-Makoszowy. Rozmawiano również o odwodnieniu i osuszeniu zbiornika Wn-24/89 oraz zapewnienie stałego odpływu wód z rejonu tego zbiornika, w sposób uzgodniony z gminą Gierałtowice.
W trakcie dyskusji uznano, że realizacja omówionych zadań pozwoliłaby znacznie ograniczyć, a w niektórych przypadkach całkowicie wyeliminować zagrożenie powodziowe, szczególnie w kontekście przyszłej eksploatacji górniczej. Przedstawiciele RZGW w Gliwicach i ŚZMiUW w Katowicach, prezentując swoje stanowiska jako administratorów cieków i urządzeń wodnych, stwierdzali m.in., iż jedną z najistotniejszych przyczyn opóźnień w realizacji zadań są pozyskiwania gruntów osób prywatnych niezbędnych do prowadzenia robót i zabiegów hydrotechnicznych. Podkreślali, że sytuacja ta wymusza konieczność zastosowania nowatorskich i nietypowych dla rejonu rozwiązań, np. polderów, ścianek szczelnych itp.
Zebrani postanowili powołać zespół robocz, którego zadaniem będzie koordynacja działań hydrotechnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik, o których była mowa w dyskusji.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA