Ustrój i kompetencje

Wysokość nagrody określi wójt lub dyrektor

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy rada gminy może podjąć uchwałę, w której określi maksymalną wysokość nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej?
Nie. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link] organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Nagrody te są przyznawane ze środków utworzonego specjalnie na ten cel funduszu organu prowadzącego.
Jego wysokość powinna wynosić co najmniej procent planowanych rocznych wydatków osobowych. Z przepisu tego wynika zatem jedynie kompetencja rady do określenia zasad i trybu przyznawania takich nagród, które należy określić z uwzględnieniem m.in. sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do tych nagród. W konsekwencji stwierdzić należy, że rada gminy nie ma kompetencji do określenia maksymalnej wysokości, w jakiej nagroda może zostać przyznana, a jedynie do określenia podziału środków na nagrody przyznawane przez wójta i dyrektorów szkół. O wysokości nagród decydować będą natomiast osoby uprawnione do ich przyznawania. Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL