fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Czasem zasiłek chorobowy nie ma wpływu na wysokość emerytury

ROL, Dorota Awiorko Dor Dorota Awiorko
ZUS, ustalając wymiar emerytury, nie uwzględni okresu pobierania zasiłku chorobowego, ani świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych po zakończeniu umowy o pracę
[b]Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2009 r. (III UZP 1/09).[/b]
W analizowanej przez sąd sprawie ubezpieczona po ukończeniu 55. roku życia złożyła wniosek o ustalenie jej prawa do emerytury. Wskazała 10 kolejnych lat kalendarzowych (1996 – 2005 ) jako okres, z którego wynagrodzenie ma stanowić podstawę obliczenia jej emerytury. Na dowód załączyła takie dokumenty, z których wynikało, że do 28 maja 2005 r. pracowała. Z kolei w okresie od 2 czerwca 2005 r. do końca listopada pobierała zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. ZUS przy naliczaniu emerytury postanowił nie brać pod uwagę obu świadczeń – zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Kobieta od tej decyzji złożyła odwołanie.
Jednak sąd okręgowy nie przyznał jej racji. Swoją decyzję argumentował tym, że zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne były wypłacane po ustaniu ubezpieczenia społecznego. Był to okres, w którym nie pobierano składek od tych świadczeń. To natomiast powoduje, że nie mogą być wliczone do podstawy wymiaru emerytury. Także i to orzeczenie nie zakończyło sprawy. Kobieta złożyła bowiem apelację. Sąd miał jednak wątpliwości związane z interpretacją art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem [b]do podstawy wymiaru emerytury lub renty dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty m.in. zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych. Przy czym z przepisu nie wynika, że wliczenie tych świadczeń do podstawy obliczenia emerytury może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy są wypłacone w czasie stosunku pracy.[/b] Zdaniem sądu niejasne jest użycie w przepisie terminu ubezpieczony. Zgodnie bowiem z definicją ustawową jest to osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega m.in. osoba będąca pracownikiem. W podobnych sprawach były wydawane różne wyroki. Z tego względu sąd apelacyjny zwrócił się do SN o pomoc. Ten uznał, że [b]wspomniane świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury w danym roku kalendarzowym wskazanym do obliczenia jej podstawy wymiaru.[/b] [ramka][b]Uwaga[/b] Do podstawy wymiaru emerytury można zaliczyć okresy pobierania zasiłku chorobowego tylko wtedy, kiedy przypadały w trakcie trwającego zatrudnienia.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA