fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Planowanie przestrzenne: analiza nie może być powierzchowna

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Uchwała o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego musi być poprzedzona wymaganymi analizami i niezbędną dokumentacją
Wojewoda lubelski zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie projektowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Domagał się stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Uzasadnił, że podjęto ją z naruszeniem art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mianowicie nie wykonano wymaganych analiz i niezbędnej dokumentacji.
Rada miasta, wnosząc o oddalenie skargi, zwracała uwagę, że uchwała zawiera załącznik graficzny, gdzie uwidoczniono działki, których zmiana ma dotyczyć. Załącznik ten stanowi więc wymagane „materiały geodezyjne do opracowania planu”. Ponadto podczas sesji, w trakcie dyskusji, zastępca burmistrza ustnie dokonał analizy zasadności sporządzenia planu, stwierdzając, że „wybrano kilka działek, których zmiana wpłynie na rozwój turystyki i infrastruktury. Będą rozwijały się pensjonaty, w których znajdą zatrudnienie ludzie, będą wpływały do gminy podatki”. [b] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. II SA/Lu 274/09)[/b] uznał, że skarga jest zasadna, i stwierdził niezgodność kwestionowanego aktu z prawem. Uzasadnił, że warunkiem podjęcia takiej uchwały jest dokonanie przez burmistrza analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy). Przepis nie określa formy, w jakiej analiz tych należy dokonać. Oznacza to, że nie muszą mieć one charakteru odrębnego dokumentu. Mogą być np. złożone ustnie do protokołu na sesji rady, ważne jednak – aby dokonano w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich wynikami. W tym wypadku nie ma stosownej dokumentacji potwierdzającej, że uchwałę poprzedzono takimi analizami.
Nie można za taką analizę przyjąć lakonicznej informacji wiceburmistrza na sesji. W aktach brak też materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych. Sąd, wbrew stanowisku rady, uznał, że ustaleń takich nie zawiera załącznik graficzny do uchwały. Te wszystkie braki świadczą o uchybieniu co do trybu sporządzenia planu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA