fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Czy sąd umorzy postępowanie karne, gdy zawrę ugodę ze sprawcą?

[b]Czy mogę jako ofiara przestępstwa zawrzeć ze sprawcą ugodę? Czy tego rodzaju ugodę zaakceptuje sąd karny i na tej podstawie umorzy postępowanie karne, dotyczące tego samego czynu, w związku z którym sąd cywilny orzekł już zadośćuczynienie?[/b]
Pokrzywdzony może zawrzeć ugodę ze sprawcą przestępstwa i określić warunki tego porozumienia. Odnosząc się do drugiego pytania, ponieważ nie wiemy, jakiego przestępstwa ono dotyczy, musimy rozważyć kilka możliwości.
Przede wszystkim należy zauważyć, że w katalogu negatywnych przesłanek procesowych, określonych w art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=49D022B161C7131480076290C92ECE17?id=75001]kodeksu postępowania karnego[/link], nie ma wymienionej ugody jako przesłanki do umorzenia wszczętego postępowania. Sąd, biorąc pod uwagę zawarcie ugody, może jednak uznać, że społeczna szkodliwość czynu (przestępstwa) jest znikoma i postępowanie umorzyć (art. 17 § 1 pkt.3 k.p.k). Sąd umorzy również postępowanie, jeśli zawarte między pokrzywdzonym a sprawcą porozumienie dotyczy przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (art. 492 § 1 k.p.k). Jeśli wyżej wskazane okoliczności nie mają miejsca, to sąd karny może orzec [b]warunkowe umorzenie postępowania[/b], w myśl art. 66 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C84FC6F2DD05607D5BB77FF74D25C1CA?id=74999]kodeksu karnego[/link], który stanowi, iż: "W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności". Gdy przestępstwo, którego dotyczy ugoda jest zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawiania wolności, to [b]ugoda zawarta między sprawcą a pokrzywdzonym może mieć wpływ na wymiar kary[/b]. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę zarówno ugodę (zawartą w postępowaniu przed sądem bądź prokuratorem), jak również zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości (art. 53 § 2 k.k.).
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA