fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zakres sprawozdania ustali rada

www.sxc.hu
Jakie informacje powinno zawierać półroczne sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu, które wójt przedkłada radzie do 31 sierpnia?
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CC57D13744980E1097BC300741C2474F?id=180304]Ustawa o finansach publicznych[/link] nakładająca na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia właściwej radzie (sejmikowi) i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze nie zawiera szczegółowych informacji o tym, jakie informacje w sprawozdaniu znaleźć się powinny. Z art. 198 ustawy wynika jedynie, że sprawozdanie ma być sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto, jak wynika z ustępu 2 tego artykułu, zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu określa rada (sejmik).
Można jednak wskazać, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Po pierwsze powinna być zgodna z uchwałą rady w tej sprawie, po drugie dołączyć do niej trzeba informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych. Wreszcie po trzecie winna ona zawierać także stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych. Jak wynika z publikowanych przez regionalne izby obrachunkowe komunikatów w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z art. 198 ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowe jest natomiast dokonywanie przez wójta różnego rodzaju kompilacji, streszczeń. Natomiast powinna ona zawierać wyjaśnienia dotyczące ewentualnych odchyleń w realizacji planów i wydatków, prognozy na drugie półrocze, w tym także zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego.
[i]Podstawa prawna: – art. 198 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CC57D13744980E1097BC300741C2474F?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA