Z osobą na zleceniu wynegocjujesz warunki wykonywania zadań

www.sxc.hu
Strony umów agencyjnych, zleceń, o dzieło mają dużą swobodę w kształtowaniu treści takich kontraktów. Dlatego zawarcie takich umów jest często, także pod względem finansowym, korzystniejsze niż nawiązanie stosunku pracy
Zawieranie umów agencyjnych, zleceń, o dzieło albo innych umów o świadczenie usług często wynika z dążenia do zmniejszenia kosztów zatrudnienia. Nie wszyscy jednak pamiętają, że nawet wówczas, gdy strony zawrą którąkolwiek z takich umów cywilnoprawnych, a jej cechami będą: podporządkowanie przy wykonywaniu umowy, obowiązek osobistego świadczenia pracy, ściśle określone miejsce i czas jej wykonywania, to taka umowa będzie traktowana jak umowa o pracę. Wynika to z art. 22 § 1 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C7B3905173B1DC8F2C01EEE7F00EB12E?id=76037]kodeksu pracy[/link].Trzeba też przypomnieć, że z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się nie tylko osobę wykonującą pracę na podstawie stosunku pracy. Jest nim także osoba na umowie agencyjnej, zleceniu lub innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę ta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL